Særlig i årene 1990 – 2005 var norsk forsvarspolitikk og forsvarsstruktur gjenstand for omfattende omstillinger. I en ny bok viser seniorforsker Nina Græger blant annet hvordan Forsvaret og forsvarsmiljøer også har stått i veien for egen omstilling og utvikling. For eksempel sendte Regjering og Storting stadigflere soldater til fredsbevarende og fredsopprettende operasjoner i utlandet, mens Forsvaret selv fremdeles hadde forsvar av landet som sittprimære fokus. Græger argumenterer for hvordan tenkning og praksis etablert under den kalde krigen bremset en politisk ønsket omstilling fra invasjonsforsvar til et innsatsforsvar tilpasset internasjonale operasjoner.

Vi inviterer til åpent lanseringsseminar med enkel servering for «Norsk forsvarspolitikk. Territorialforsvar og internasjonal innsats 1990–2015» (Scandinavian Academic Press). Her vil Græger i samtale med Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den Norske Atlanterhavskomité og styreleder for NUPI, gi ny innsikt i en rekke spørsmål knyttet til norsk forsvarspolitikk, også i lys av dagens trusselbilde. Anniken Huitfeldt (Ap), leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, innleder og ønsker velkommen.

Norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk er tett sammenvevet, og påvirkes både av endringer i trusselbildet og samarbeidet med nære allierte, særlig i NATO. Men Græger løfter også fram de nasjonale forutsetningene for handling, og hvordan de fremmer kontinuitet eller endring.

I boken viser Græger videre hvordan forsvarsdebatten disiplineres ved at kritikk mot flertallets politiske linje - enten det gjelder trusselen fra Russland eller deltakelse i Afghanistan eller kvinner i Forsvaret - ofte avfeies som utdatert, malplassert, politisk motivert osv.

Helhetstenkning har også ofte måttet vike fordi den enkelte forsvarsgren, det enkelte politiske parti osv. tenker på eget, fremfor på Forsvarets beste.

Du kan følge seminaret live på YouTube: