Vi serverer lett frukost frå 08.30.

Det internasjonale systemet er i krise. Den økonomiske veksten har vore låg, gjeldsnivået er historisk høgt og forskjellen har auka i verda. Samtidig har statssystemet blir ustabilt. På den eine sida opplever demokratiske regjeringar ei legitimitetskrise. På den andre sida blir den USA-leidde verdsordenen svekt av amerikanske påverknaden og framveksten av Kina som stormakt. Kva er årsakene og implikasjonane av denne utviklinga?

29. august skal Wolfgang Streeck besøkje NUPI. Streeck er professor emeritus og direktør ved Max Plack Inistitute i Köln. Saman med forskar 1 ved NUPI, Stein Sundstøl Eriksen, skal Streeck snakke om nokon av problema nemnt over.

Wolfgang Streeck er ein verdsleiande sosiolog og politisk økonom, og han er ein av dei største teoretikarane som skriv om denne krisa. Ein av hans siste utgivingar er boka «Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism and How Will Capitalism End? Essays on a Failing System”.

Stein Sundstøl Eriksen er forskar 1 (Research Professor) ved NUPI. Han har blant anna jobba med eit prosjekt som har analysert den politiske økonomien i elleve av Noregs samarbeidsland.

Dette arrangementet er ein del av serien «Ei verd av mistillit» der ekspertar frå heile verda diskuterer kva ulike aspekt av mistillit gjer med verda. Dette er det fjerde seminaret i denne serien. Tidlegare seminar:

Ei verd av mistillit – kva gjer Kina?

Ei verd av mistillit – Trump som symptom

Ei verd av mistillit – Midtausten

Arrangementet blir strøymt direkte på NUPIs YouTube-kanal: