Informasjons- og kommunikasjonsteknologi skaper nye utfordringar for internasjonale spørsmål. 'Cyber ​​everything' har store følgjer, blant anna for internasjonal fred og tryggleik. Vi treng ei betre forståing av desse utfordringane og gode måtar å handtere dei på.

Fleire og fleire statar og ikkje-statlege aktørar utviklar og bruker nettkompetanse, kva reglar gjeld for ansvarleg statsåtferd i cyberspace? Korleis kan vi skape tillit mellom statar til å ikkje misbruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi? På kva nivå må vi handle - globalt, regionalt, bilateralt? Og korleis kan vi sørgje for at IT-industrien, forskinga og det sivile samfunnet tar sine respektive roller og ansvar?

Leiaren av koordineringsstaben for Cyber ​​Policy i det tyske utanriksdepartementet, Karsten Geier, gjestar NUPI ​​for ein diskusjon om problemstillingar og prioriteringar rundt dette. Han leidde FNs Gruppe av regjeringsekspertar på informasjon og kommunikasjon i samanheng med internasjonal tryggleik i 2016-2017. Karsten bidrar også med erfaringa si i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSCE), der han har vore aktivt engasjert sidan 2003 i kompetansebygging på cyberområdet.

Forelesar i global tryggleik på King's College London, Dr. Tim Stevens, og NUPI-forskar Lilly Pijnenburg Müller vil komme med kommentarar til Geiers presentasjon.

Ordstyrar er Niels Nagelhus Schia, koordinator for NUPIs Cyber Security Centre.