Vladimir Putin har vore president i to periodar i to rundar, berre avbrote av Medvedevs fire år som president mellom 2008 og 2012. Det russiske politiske systemet, som er meir avhengig av personar enn institusjonar, står no framfor ei rekkje val for å sikre overlevinga si: Endre grunnloven? Finne ein veleigna arvtakar? Styrkje eksisterande institusjonar eller laga nye for å redistribuere makta som no er samla hos presidenten?

Kvart val skaper ei rekkje moglegheiter og fer, risikoar og påskjønningar. Dilemmaa som russiske avgjerdstakarar står overfor er ikkje unike, dei finst hos alle autoritære og semi-autoritære regime. Ekaterina Schulmann vil på dette seminaret presentere ulike scenario for russisk maktoverføring og diskutere moglege konsekvensar.

Ekaterina Schulmann er statsvitar og førsteamanuensis ved School of Public Policy of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA). Hennar forskingsinteresser omfattar lovgivingsprosessar, parlamentarisme og politiske prosessar i hybride og autoritære regime.

Ordstyrar er seniorforskar ved NUPI, Helge Blakkisrud.

Arrangementet blir strøymt direkte på NUPIs YouTube-kanal: