Rapporten “Myanmar: A Political Economy Analysis” blei publisert tidlegare i år, og på dette arrangementet presenterer Kristian Stokke og Roman Vakulchuk dei viktigaste funna frå denne. Kva er dei viktigaste politiske og økonomiske trendar og risiko for Myanmars framtidige utvikling? Myanmar kan i lang tid bli verande i ein overgangsstat med ei uviss framtid. Etter ein serie politiske og økonomiske liberaliseringsreformer frå 2011 og framover, er den politiske banen i landet framleis uklar, sjølv om det mest truverdige scenariet blir ein framleis sakte demokratiseringsprosess.

Knut Østby drøftar så den komplekse politiske situasjonen i Myanmar. Han vil sjå på den komplekse politiske situasjonen i landet, hovudutfordringane med fredsprosessen, demokratisk endring, og økonomiske endringar og respons til krisa i delstaten Rakhine. Han vil fokusere på rolla som internasjonale aktørar speler i Myanmar, inkludert FN, og deira bidrag til endringsprosessen.

Det vil også vere mogleg for publikum å stille spørsmål.

Ordstyrar er NUPI-forskar Indra Øverland.

Knut Østby har lang erfaring med utvikling, menneskerettar og humanitære saker frå 17 land og har fungert som FNs Resident Coordinator i meir enn 11 år, inkludert i Timor Leste sidan 2013. Før det var han FNs Resident Coordinator i Fiji og ni andre Stillehavsland, og før det i Iran.

Kristian Stokke er professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Hans forskingsinteresser er politisk geografi med fokus på demokratisering og konfliktransformasjon i utviklingsland. Stokke forskar spesielt på rolla til sivilsamfunnsorganisasjonar og sosiale rørslers rolle i forhold til reell demokratisering og fred. Hans empiriske fokus er på Burma/Myanmar, Indonesia, Sri Lanka, Nepal og Sør Afrika.

Roman Vakulchuk er seniorforskar ved NUPI. Hans viktigaste geografiske spesialisering er land i Sentral-Asia og Søraust-Asia, inkludert Myanmar. Han publiserer om økonomisk overgang og integrasjon, klimaendringar, handel, infrastruktur og transport, næringsliv og næringsliv, og dessutan statskapitalisme i framveksande marknader.

Indra Øverland er forskar 1 og leiar av energiprogrammet ved NUPI. Han byrja å jobbe med Søraust-Asia som student i 1992, og har sidan jobba som ein langsiktig politisk observatør i Kambodsja og gjort feltbasert forsking i Indonesia og Myanmar. Han var også ansvarleg for NUPIs del av prosjektet ASEAN Energy Market Integration, utført i samarbeid med Chulalongkorn University og andre partnarar i regionen.

Arrangementet blir strøymt direkte på NUPIs YouTube-kanal.