Teoriseminaret baserer seg på følgjande tekst:

«Forholdet mellom Kina og Russland har blitt mykje varmare sidan Xi Jinping kom til makta i Kina og attvalet av Vladimir Putin som russisk president. Dette er overraskande sett frå eit neorealistisk standpunkt, som elles ville spådd at Kina og Russland skulle vere rivalar på grunn av den ulike veksten i landa i makt sidan slutten av den kalde krigen og på grunn av rivalisering i Sentral-Asia. Faktisk har Russland og Kina saman blitt sett på som hovudtrusselen for amerikansk tryggleik. Kva kjem den positive endringa av i forholdet mellom dei to landa?

Mens nokre lærde meiner at Kina og Russland balanserer mot USA, er ikkje dei to landa allierte. Forholdet dei imellom er relativt nytt – eit partnarskap som er basert på delte bekymringar. Basert på sosial identitetsteori (SIT), meiner eg at Kina og Russland prøver å gjenreise stormaktsstatusen sin, samtidig som dei held oppe ein identitet som skil seg frå Vesten. Kvart av landa har brukt den andre til å styrkje statusen sin med Vesten i eit gjensidig støttesamfunn. Samtidig har dei unngått konkurransen om status med kvarandre ved å delta i sosialt samarbeid. Kvart land anerkjenner den andres overlegenhet på eit anna område – økonomisk investering for Kina, militær makt for Russland. Denne delinga av arbeid er tydeleg i Sentral-Asia, noko som normalt ville vere ein arena for stormaktskonkurranse. Sino- Russisk sosial konkurranse indikerer at leiting etter status ikkje treng å vere nullsum.»

Deborah Welch Larson er professor i statsvitskap ved University of California i Los Angeles. Publikasjonane hennar inkluderer Origins of Containment: A Psychological Explanation, Anatomy of Mistrust: US-Soviet Relations during the Cold War og “Status Seekers: Chinese and Russian Responses to U.S. Primacy,” International Security 34, no. 4. Ho har også ei bok som snart kjem ut som er skrive saman med Alexei Shevchenko, Quest for Status: Chinese and Russian Foreign Policy, Yale University Press.

Seniorforskar på NUPI Morten Skumsrud Andersen leier arrangementet.