Til tross for store forekomster av naturressurser, sliter mange av verdens fattigste og mest konfliktutsatte stater med manglende kapasitet til å sikre sine innbyggeres basisbehov som trygghet, helsetilbud og utdanning. Uten skatteinntekter vil en aldri klare å bygge opp en slik kapasitet. Effektiv skattelegging og håndtering av naturressurser er dermed en nøkkel i å utvikle bærekraftige stater og samfunn. I sårbare stater med vedvarende høyt konfliktnivå og lite samlet kontroll over områder er imidlertid dette svært vanskelig.

HØR OGSÅ: TaxCast: Skatt - verdens mest verdifulle ressurs?

Hva kan sårbare stater lære fra utviklingsland som har klart å øke skatteinngangen og utvikle statskapasiteten? Hvordan kan stater bygge de nødvendige institusjonene som kombinerer makt og tvang med legitimitet? Og hvordan kan donorer bidra i en slik prosess? Før ble ofte kunnskap fra det globale nord lært vekk til det globale sør, men vi ønsker derimot å skape en plattform der vi spør hva land i sør kan lære av hverandre. Denne konferansen skal derfor være et forum hvor internasjonale forskere og næringslivsaktører fra land som Irak, Somalia, Kenya, Mali, Burkina Faso, Afghanistan, og Sør-Afrika kommer sammen for å diskutere disse spørsmålene.

Konferansen er arrangert av SkattJakt-nettverket bestående av CMI, NUPI og Tax Justice Network - Norge, og konferansen vil finne sted i Oslo fra 7. til 9. november 2018. Fellesrådet for Afrika er medarrangør for filmvisningen og den påfølgende paneldebatten på Litteraturhuset, 7. november.