Russland ratifiserte den europeiske menneskerettskonvensjonen i 1998. Sjølv om russisk etterleving alltid har vore delvis, har dei samla resultata av tilslutninga til konvensjonen unekteleg vore positive for Russland.

I dag er likevel forholdet mellom Moskva og Strasbourg i ferd med å endre seg på eit vis som ikkje berre truar Russlands framtidige deltaking i det europeiske menneskerettssystemet, men også den heldt vitaliteten fram til dette regimet. Den russiske konstitusjonsdomstolen har hevda behovet for å forsvare russisk suverenitet vis-a-vis forsøk på "underordning", og har byrja å utfordre autoriteten til Den europeiske menneskerettsdomstolen. I tillegg fremjar Kreml og det russiske utanriksdepartementet liknande kritikk mot Europarådets andre institusjonar.

Sjølv om også andre land har late vere å oppfylle forpliktingane sine og gitt uttrykk for meiningsforskjellar med Europarådet, er dagens russiske tilnærming på ein og same tid både ny, men også føreseieleg heilt frå Russland slutta seg til konvensjonen for meir enn tjue år sidan. Kva er framtidsutsiktene?

Det er dette Jeffrey Kahn skal snakke om når han kjem til NUPI 8. november. Kahn er professor i jus ved Dedman School of Law, Southern Methodist University, Texas.

Ordstyrar er seniorforskar og leiar for forskingsgruppa for Russland, Asia og internasjonal handel på NUPI, Helge Blakkisrud.

Seminaret blir strøymt direkte til NUPIs YouTube-kanal: