Åtte av dei ti landa som er vert for store fredsoperasjonar er lokaliserte i område som er svært utsette for klimaforandringar. FNs fredsoperasjonar får i aukande grad i oppdrag frå Tryggingsrådet å vurdere og svare på klimarelaterte tryggingsrisikoar.

Sjå opptak av webinaret her:

FN har også vore involvert i ein kampanje det siste tiåret for å redusere karbonavtrykket i fredsoperasjonane sine. I dette seminaret vil vi sjå på dei nye utfordringane som klimaendringane medfører for fred og tryggleik, og korleis klimaendringane påverkar FNs fredsbevarande operasjonar. Vi vil også sjå nærare på kva erfaringar India har gjort seg, når det gjeld klimaendringar knytt til dei fredsbevarande operasjonane landet har bidratt i.

Ønskjer du oppdateringar om prosjektet rett i e-postboksen? Meld deg på nyheitsbrevet her.

Seminaret blir arrangert av United Service Institution of India, Norsk utanrikspolitisk institutt  (NUPI) og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), og er ein del av prosjektet Climate-related peace and security risks, som NUPI og SIPRI leiar.

Paneldeltakarar:

Maj Gen BK Sharma (Retd), direktør, United Service Institution of India. Han har lang kamperfaring og har blitt tildelt ulike prisar av den indiske presidenten heile tre gonger. Sharma har m.a. vore militær observatør i Mellom-Amerika, den indiske forsvarsattacheen i Sentral-Asia, leidd ein divisjon ved grensa til Kina og har vore senior fakultetsmedlem ved National Defense College. Han spesialiserer seg innanfor strategiske vurderingar og scenariospel.

Dr Manish Shrivastava er assisterande professor ved Institutt for energi og miljø ved TERI School of Advanced Studies i New Delhi der han m.a. underviser i klimaendringar, og lov og rett i ei globaliserande verd. Dr. Shrivastava er på twitter @manishipta.

Rania Dagash-Kamara er leiar Policy and Best Practices i FN´s avdeling for fredsoperasjonar. Dei siste tjue åra har ho arbeidd innan politikk, strategisk planlegging, politiske saker, operasjonar og programstyring med FN i Afrika, Asia og Midtausten, inkludert Special Political Missions, og dessutan fredsbevarande og humanitære operasjonar. Ho har hovudsakleg fokusert på fred og tryggleik, og har tenestegjort i Irak, Jordan, Kuwait, Pakistan, Filippinane, Sudan og Etiopia. Før den noverande stillinga si var ho kontorsjef i Nairobi for FNs operasjon i Somalia og har også fungert som stabssjef i to kontor: Kontoret for spesialutsending for Sudan og Sør-Sudan og FN-kontoret til Den afrikanske unionen. Ho tenestegjorde ved UNHQ i OCHA og i UNHQ Genève med kontoret til spesialutsendingen for Syria.

Florian Krampe er seniorforskar og direktør for klimaendrings- og risikoprogrammet ved Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Krampe spesialiserer seg på freds- og konfliktforsking, miljø- og klimatryggleik og internasjonal tryggleik. Han er også spesialutnemnd professor ved Network for Education and Research on Peace and Sustainability ved Hiroshima University, Japan. Han twitrer frå @FlorianKrampe

Maj Gen A K Bardalai (Retd) var kommandant for det indiske militære treningslaget i Bhutan frå oktober 2011 til januar 2014. Tidlegare arbeidde han som militær observatør i FNs verifiseringsmisjon i Angola i 1991-92. Han blei tildelt Ministry of External Affairs Fellowship ved United Services Institution of India i 2003-2004 for forskinga si om "Changing Global Security: Its implications for UN Peacekeeping Operations." Seinare tente han også i Libanon som nestleiar for operasjonen og nestleiande styrkesjef for UNIFIL frå 2008 til 2010.

Renata Lok-Dessallien er FNs øvste leiar i India. Dessallien har arbeidd for FN i 35 år i Afrika og Asia i mange ulike roller, inkludert 17 år som FNs øvste landlege leiar, humanitær koordinator og UNDP-representant. Før ho tiltredde oppdraget som FNs øvste leiar i India, var ho senior stipendiat ved Oslo Governance Center ved UNDP i Noreg.

Dr Cedric de Coning er forskarprofessor ved NUPI, der han er leiar av FN-senteret, koordinerer Effectiveness of Peace Operations Network (EPON) og leier det prosjektet Cliamte-related Peace and Security Risks. Han er også seniorrådgivar for ACCORD. Han twitrer på @CedricdeConing

Maj Gen PK Goswami, VSM (Retd); Nestleiar, United Service Institution of India. Goswami var militær observatør med FNs operasjon i Angola (UNAVEM) i 1991-92 og seniorfakultetsmedlem ved National Defense College i New Delhi. Goswami representerte National Defense College, India på det 16. ASEAN Regional Forum for Heads of Defense for Universiteter, høgskular og andre institutt I Beijing i november 2012.