Dei siste åra har det vore ein auke i forsking som ser på verknaden av sanksjonar, basert på nyare og tidlegare erfaringar. I Europa har Kiel Institute for the World Economy vore ein hovudbidragsytar på feltet, med Julian Hinz som ein sentral aktør. På seminaret vil Hinz gi ei kort innleiing om den økonomiske effekten av sanksjonar, og presentere pågåande arbeid med dei økonomiske og politiske konsekvensane av sanksjonar i Russland.

Hinz har, saman med Robert Gold og Michele Valsecchi, studert sanksjonane som blei pålagde Russland i 2014 og effekten deira på stemmeåtferda både i president- og parlamentsval i Russland. På den økonomiske sida skadde sanksjonane Russlands utanrikshandel betydeleg, men politisk var suksessen til sanksjonane blanda: Dei førebelse resultata indikerer at regimestøtta auka mykje som svar på sanksjonane, på bekostning av stemmestøtte frå kommunistparti i Russland.

Seminaret er ein del av aktiviteten til EUROSHOCKS-prosjektet, finansiert av Noregs forskingsråd , og koordinert av NUPI med IfW, University of Groningen og London School of Economics and Political Science som deltakarar.

Arrangementet blir også strøymt direkte til NUPIs YouTube-kanal. Digital deltaking krev ikkje påmelding.