Studien er gjord på oppdrag frå Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet og har hatt som mål å utforske ungdommars oppleving av ekstremisme i Noreg i dag, framtidige valdstruslar frå ekstreme ideologiske retningar og deira vurderingar av tiltak og verkemiddel i førebygging av dette. Totalt 2588 norske ungdommar frå heile landet deltok i studien.

Tore Bjørgo vil innleie presentasjonen og fungere som ordstyrar.

Avdelingsdirektør Toril Melander Stene i Integreringsavdelingen (Arbeids- og Inkluderingsdepartementet) vil kommentere funn frå rapporten.

Håvard Haugstvedt jobbar som forskar på Senter for Ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo. Haugstvedt fullførte doktorgrada si ved Universitetet i Stavanger i 2021, der han forska på norske sosialarbeidarars erfaringar med å førebyggje valdeleg ekstremisme.

Tore Bjørgo er professor og senterleiar ved C-REX og professor II ved Politihøgskolen. Bjørgo har forska på høgreekstremisme og førebygging av ekstremisme og kriminalitet i over 30 år og har publisert ei rekkje bøker, rapportar og vitskaplege artiklar på temaet.