Policy Brief

State-owned Enterprises and the Trade Wars

Publisert: 26. nov. 2019
Sammendrag:

Artikkelen analyserer den stadig viktigere rolle statseide eller statskontrollerte selskaper spiller i internasjonal handel og i verdensøkonomien. En ikke ubetydelig andel av verdens største selskaper er statseide, ikke minst som følge av at statsselskaper spiller en betydelig rolle i Kina. Men også Norge er på listen over land der statsselskaper er viktige. Mens Norge får ros for å håndtere statlige eierskap på en god måte, er det økende bekymring for at statsselskapene ikke konkurrerer på like vilkår i de globale markedene. På grunnlag av dette diskuterer artikkelen hvordan statsselskapene reguleres i internasjonale avtaler, spesielt WTO, OECD og enkelte nye frihandelsavtaler.