Møtet er en del av Dialogforumet for Norges rolle i FNs sikkerhetsråd 2021-2022. Formålet er å legge til rette for strategisk diskusjon mellom forskere, fageksperter og Utenriksdepartementet. Statssekretær Audun Halvorsen i UD har ledet møtene, mens PRIO (Institutt for fredsforskning) og NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt) står for organiseringen.

– Dette har vært veldig interessant og relevant, både hva gjelder de lange linjene, de store spørsmålene og de dagsaktuelle vurderingene som vi i Utenriksdepartementet må gjøre, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Forumet er tematiske rundebordsmøter knyttet til Sikkerhetsrådets dagsorden og norske prioriteringer. Med forankring i etablert politikk og forskning på den aktuelle tematikken, skal møtene utforske grenseflater for norsk innsats i Sikkerhetsrådet.

– Jeg synes dette formatet illustrerer veldig godt det jeg håper er en gjensidig nytteverdi av tett og fortrolig kontakt mellom forskningsmiljøene og UD. Det er i hvert fall meget verdifullt fra vårt ståsted. Tusen takk til forskningsmiljøene for svært solide bidrag, inngående kunnskap og unik kompetanse på utenrikspolitiske områder som er av stor betydning for Norge. Det mener jeg er en styrke for norsk diplomati og utenrikspolitikk, sier Halvorsen.

Afghanistan, Taliban og FNs sikkerhetsråd – handlingsrom, horisonter og håp

Møtet tok utgangspunkt i den siste utviklingen i Afghanistan og tok en fremadskuende tilnærming til situasjonen. Deltakerne diskuterte spesielt den geopolitiske og regionale dynamikken, FNs og UNAMAs mulige rolle i ulike typer scenarier, samt hvordan Norge kan bidra i Sikkerhetsrådets arbeid med Afghanistan. Norge er sammen med Estland pennefører for Afghanistan i Sikkerhetsrådet. Dette oppdraget gir Norge en fremskutt rolle for Afghanistan som saksområde i Sikkerhetsrådet og dermed en viktig oppgave i å utforme og drive fram forslag til mandater, resolusjonstekster og andre uttalelser. Etter NATOs og nå helt nylig USAs tilbaketrekking og Talibans maktovertakelse i august, står FN igjen som den ledende internasjonale aktøren i landet og penneføreroppgaven har blitt enda mer fremskutt. 

Situasjonen i Afghanistan, den regionale konteksten, de ulike stormaktsinteressene og stemmemønstrene i Sikkerhetsrådet vitner om at dette kan bli en omfattende og krevende oppgave for FN i tiden som kommer. I tillegg bringer denne situasjonen en rekke nye problemstillinger til Sikkerhetsrådet – fremtiden for FNs tilstedeværelse i landet, FNs forhold til Afghanistans nye myndigheter, UNAMAs mandat, den humanitære innsatsen, samt bistands- og sanksjonsspørsmål. 

Rundebordet ble ledet og moderert av Mats Berdal, King’s College London, med innledninger fra Kristian Berg Harpviken, PRIO, Jo Inge Bekkevold, Institutt for forsvarsstudier og Torunn Wimpelmann, Chr. Michelsen Institutt. I tillegg hadde forumet solid deltakelse av fageksperter fra relevante forskningsmiljøer rundt om i landet.

Spørsmål som ble diskutert i møtet:

  • Hvordan kommer den nye internasjonale og regionale dynamikken til å påvirke mulighetsrommet for håndteringen av Afghanistan i Sikkerhetsrådet?
  • Hvilke føringer bør Sikkerhetsrådet legge for FNs politiske oppdrag, UNAMA, på lengre sikt og på hvilken måte kan FNs tilstedeværelse bidra til fred og sikkerhet i Afghanistan?
  • Hvilke kjerneoppgaver bør UNAMA prioritere, og hvordan kan man få dette inn i forhandlingene om et nytt mandat på nyåret?
  • Hvordan kan norske prioriteringer som beskyttelse av sivile, barn i væpnet konflikt, kvinners rettigheter, klima og sikkerhet, samt fredsdiplomati inkluderes i forhandlingen av et slikt mandat? 

Godt styresett, støtte til valggjennomføring og styrking av menneskerettighetene har vært blant kjerneoppgavene til UNAMA siden 2002. Nå står disse overfor betydelige utfordringer. Spørsmålet om Sikkerhetsrådets egen listeføring av personer som nå sitter i regjeringsfunksjoner vil eksempelvis måtte komme opp til diskusjon. 

Global helse, klima og sikkerhet, Afghanistan og fredsbevaring

Målet er å gjennomføre fire slike rundebordsmøter i året. Alle får en spesifikk dagsorden. Tidligere temaer har vært:

  • Global helse og internasjonal fred og sikkerhet – implikasjoner for Sikkerhetsrådet
  • Klimarelaterte trusler mot internasjonal fred og sikkerhet
  • Afghanistan, Taliban og FNs sikkerhetsråd

Planlagte temaer er:

  • Effekter av fredsbevarende operasjoner

Til hvert møte blir det invitert norske og internasjonale forskere og eksperter med spesialkompetanse for det aktuelle temaet. Formålet er å utvide kunnskapsgrunnlaget, kartlegge muligheter for hvordan temaet kan tas opp i Sikkerhetsrådet og se på handlingsrom for Norge.

Dialogforumets sekretariat 

Dialogforumets sekretariat utvikler konsept og opplegg for hvert møte og koordinerer samarbeid med innledere og deltakere vedrørende detaljert informasjon om opplegget. 

Dialogforumet ledes operativt av Vegar Andreassen (UD), Niels Nagelhus Schia (NUPI) og Louise Olsson (PRIO).