Hopp til innhold
NUPI skole

MENINGER: En gylden mulighet for skatteetikk

Oljefondets etiske retningslinjer er oppe til vurdering. Et nytt «skatteunndragelsespunkt» må med i uttrekkskriteriene.
Foto: Grant Durr på Unsplash/CC-BY-20
Foto: Grant Durr på Unsplash/CC-BY-20

Av Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Henriksen Ringstad fra Tax Justice Network Norge og Skattjakt-nettverket  

(Bistandsaktuelt) Skatt er et bindeledd mellom selskaper og det større samfunnet som de opererer i. Bedrifter er avhengig av beskyttelse av eiendomsrett, et fungerende rettsvesen, en utdannet og frisk arbeidsstyrke, infrastruktur og velregulerte markeder. I hovedsak er dette skattefinansierte tjenester.
De langsiktige interessene til Oljefondet som investor er nært knyttet til de langsiktige interessene til vårt globale samfunn: en bærekraftig og langsiktig verdiskapning og vekst, støttet opp av tilstrekkelig finansierte myndigheter, og rettferdige og effektive skattesystemer.

Økende kompleksitet

I dag er skattesystemene hverken rettferdige eller effektive. Det internasjonale næringslivet har endret seg langt raskere enn det skattereglene har. Gjennom å strukturere inntektsstrømmene i lovens gråsoner klarer de store selskap langt på vei å unngå skatt. Nasjonale selskaper har ikke de samme mulighetene. Økonomisk ulikhet øker i svært mange land i verden, i takt med økende aggressiv skatteplanlegging og skatteunndragelse hos rike eliter og store selskap. For skattemyndighetene blir det stadig vanskeligere oppgaver i å håndtere den økende kompleksiteten i skattelovgivningen.   

Det er et stort behov for at investorer som Oljefondet krever og promoterer ansvarlig skattepraksis og åpenhet hos selskapene de er investert i gjennom sin aktive forvaltning. Grunnlaget for dette arbeidet er Oljefondets forventningsdokument om skatt og åpenhet. Men det er en svakhet at dette arbeidet mangler et «ris bak speilet»: at grove nok normbrudd på skatt kan få som konsekvens at selskaper utelukkes fra Oljefondets portefølje.

Dagens retningslinjer er for vage

Det er teoretisk mulig for Oljefondet å ivareta ansvarlig skatt og åpenhet under de eksiterende retningslinjene. Hans Petter Graver har vurderte i 2016 at alvorlig skattekriminalitet kan falle inn under «andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer»- et av dagens kriterier som Etikkrådet bruker for å vurdere utelukkelse av selskaper. Samme år sa Stortinget at uetisk skatteadferd kan føre til uttrekk.

Vi har flere ganger anbefalt Etikkrådet å vurdere uttrekk av banken Credit Suisse som har flere domfellelser for grove tilfeller av skatteunndragelse og medvirkning til skatteunndragelse. Credit Suisse er også dypt involvert i den pågående gjeldskrisen i Mosambik.

På tross av dette har Etikkrådet aldri anbefalt uttrekk av selskap på bakgrunn av uetisk skatteadferd. Vi mener derfor at Etikkrådet mangler et tydelig nok mandat til å være komfortable med å anbefale uttrekk innenfor et «komplisert» område som skatt og åpenhet.

Forslag til nytt kriterium

Vi foreslår et nytt punkt g) under §3 – kriterier for atferdsbasert observasjon og utelukkelse av selskaper, i retningslinjer for observasjon og utelukkelse for Oljefondet:

g) alvorlig økonomisk kriminalitet, hvitvasking eller skatteunndragelse, og tilrettelegging for dette.

Vi ønsker å presisere at viktigheten av at tilrettelegging eller medvirkning til økonomisk kriminalitet og skatteunndragelse må være med. Noen av de mest alvorlige normbruddene begås av selskaper som bistår andre selskaper og enkeltpersoner med skatteunndragelse, hvitvasking og økonomisk kriminalitet.

Et alternativ er å bygge ut det eksisterende punktet om «andre særlige grove brudd» og presisere at dette inkluderer skatteunndragelse og annen alvorlig økonomisk kriminalitet.

Innlegget ble publisert på Bistandsaktuelt.no den 21. oktober 2019

Temaer

  • Internasjonal økonomi
  • Økonomisk vekst
  • Handel
  • Internasjonale investeringer
  • Menneskerettigheter

Fakta