Fondets investeringer er spredt mellom ulike markeder, sektorer, selskaper og finansielle instrumenter over hele verden. Utviklingen internasjonalt vil derfor ha betydning for verdiutviklingen i fondet, og dermed også for grunnlaget for overføringer til statsbudsjettet.

– Vi må vurdere hvordan vi forholder oss både til det som ligger utenfor vår kontroll, som globale endringer, og hvordan vi så håndterer det vi selv kan gjøre noe med, inkludert strategi og styring av fondet. Utvalgets arbeid handler om begge disse dimensjonene. Utvalget skal ikke bare gjøre en analyse av verden rundt oss, men også mene noe om hva det kan og bør bety for SPU, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Utvalget ledes av Ulf Sverdrup, direktør ved NUPI.

– Utviklingen i verdensøkonomien har i mange år vært preget av tettere økonomisk integrasjon og teknologisk utvikling. SPU har høstet godt av denne utviklingen. Fra å være en oljenasjon er Norge blitt en global investorstat. Resultatet er samtidig at globale finansmarkeder og internasjonale forhold har fått stadig større betydning for norsk velferd, sier Sverdrup, og fortsetter:

- Kanskje står vi nå i en overgangstid. Mandatet ber oss om å se nærmere på om hvordan utviklingen i internasjonale markeder, teknologi, styresett og internasjonal politikk kan ha betydning for SPU. Det er en stor og krevende oppgave. Men utvalgsmedlemmene har bred og rik kompetanse og vi ser frem til å ta fatt på oppgaven.

Utvalgets oppdrag er sammensatt:

  • Hvordan og i hvilken grad utviklingstrekk internasjonalt og i finansmarkedene, herunder sentrale drivere, kan påvirke avkastning og risiko. Relevant risiko i denne sammenheng er særlig finansiell risiko, men omdømmerisiko for SPU og Norge og sikkerhets- og utenrikspolitisk risiko kan også ha betydning.
  • I hvilken grad slike utviklingstrekk kan ha betydning for grunnlaget for investeringsstrategien og om det bør gjøres en ny vurdering av enkelte av de endringene i strategien som er gjennomført de senere årene.
  • Vurdere styringen av fondet og om dagens plassering i Norges Bank vil være den mest hensiktsmessige fremover, eller om nye utfordringer trekker i retning av utskilling.

Utvalget har ikke som oppgave å foreslå konkrete endringer i investeringsstrategien for SPU. Retningslinjene for finanspolitikken faller også utenfor mandatet.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. oktober 2022. Utvalgets utredning vil deretter bli sendt på høring.