Food Security in India: the Interactions of Climate Change, Economics, Politics and Trade (FOODSEC)

2013 - 2016 (Avsluttet)
Klimaendringer truer systemer for matproduksjon og levebrød for en betydelig andel av Indias befolkning. Dette prosjektet undesøker de potensielle effektene på matvaresikkerhet.

De potensielle effektene av klimaendringer på landbruk er sammensatt og påvirker produktivitet, utbytte og tilgang på dyrkbar mark og vann, så vel som selve produksjonen, matpriser og handelsmøntre for både råvarer og mer verdifulle produkter.

Dette prosjektet undersøker de potensielle effektene på matsikkerhet, et område hvor flere indiske stater allerede kommer til kort i produksjonsøyemed på grunn av dagens klimaforhold. Vi mener at en bred, og samtidig konkret, tilnærming er nødvendig for å forstå mekanismene som produserer matusikkerhet, for eksempel en institusjonell tilnærming som tar for seg hvordan ulike institusjoner for matproduksjon og -distribusjon opererer og samhandler for å lage en kombinasjon av stønader som kan sikre matsikkerhet for husholdningene.

For både generelle og klimatiske forhold vil denne analysen ta ulikheter i og mellom stater med i beregningen, da det er veldig store ulikeheter i og mellom disse med tanke på jord-, vann- og klimavariabler, så vel som i markedsbaserte og offentlige ordninger for matdistribusjon. Prosjektet vil derfor ha et perspektiv på delstatsnivå. Prosjektet er komparativt, og har et flernivå-design, med studier fra mikro- til makronivå. Dette fordrer metodetriangulering, deriblant makro-modellering, sosiologisk studie av institusjonalisering av matvarekjeder, feltarbeid i lokalsamfunn med strukturerte intervjuer, statistikk, og tekstanalyse av policy-dokumenter og annet materiell på politiske prosesser. Med den store variasjonen i matvareinstitusjoner i India i tankene, vil prosjektet fokusere på tre stater som representerer ulike caser med hensyn til systemer for matproduksjon og -distribusjon, så vel som matvaresikkerhet i husholdningene.

Formidling til politikere og sivilsamfunn er viktig, og er organsiert i en egen arbeidspakke i prosjektet.

Finansieringskilde

Research Council of Norway (RCN)

Prosjektleder

Temaer
Styring  Internasjonal økonomi  Handel  Klima  Utviklingspolitikk  Humanitære spørsmål  Asia
Eksterne

SIFO (Norwegian Instite for Consumer Research; Arne Dulsrud, Unni Kjærnes) CUTS International, Jaipur, India. ISEC, Bangalore. SIFO is project coordinator.

Arrangementer