Hopp til innhold
NUPI skole
ea2e37fa720c-Uba-t-i-Arktis_Reuters_LUCAS-JACKSON.png

Klimaendringer i Arktis: Sikkerhetsimplikasjoner og konsekvenser for militære operasjoner – et MCDC-prosjekt

Klimaendringene åpner opp Arktis for konkurranse i et tempo som utfordrer eksisterende styringsstrukturer og nasjonale militære kapasiteter. Dette skal CLIMARCSEC se nærmere på.

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Arktis
 • Konflikt
 • Klima

Dette kommer i tillegg til endrede geopolitiske strategiske forhold, og økende politiske og militære spenninger. Samlet gjør dette til at Arktis blir strategisk viktig for flernasjonale styrker (MNF), men det forverrer samtidig et allerede utfordrende operasjonsfelt. Disse faktorene øker behovet for sterkere situasjonsforståelse for MNF, operativ evne, styring/koordinering og politiske endringer.

Hva er dagens utfordringer for det militære operasjonsmiljøet forårsaket av klimaendringer og konkurranseaktivitet i Arktis? Hvordan kan eksisterende hull i operativ evne og styring (inkl. koordinering) av MNF lukkes og fremtidige kapasitetskrav oppfylles?

Forskjellige evne- og koordineringsgap, som mangel på ressurser og moderne utstyr, felles kommandostrukturer og en vedvarende domenebevissthet fra havbunnen til rommet, begrenser MNFs evner til å møte disse utfordringene på en tilstrekkelig måte. Styrking av MNFs arktiske evner krever et robust politisk rammeverk og bedre koordinering av MNFs politikk og aktiviteter for å opprettholde en sterk og effektiv sikkerhetstilstedeværelse i regionen, og for å sikre en operativ fordel på riktig stadium innenfor konkurransekontinuumet, i et raskt skiftende - klima- og trusselbasert miljø.

Prosjektet fokuserer primært på evner relatert til kommando, kontroll, kommunikasjon og koordinering som er nødvendige for å lede effektive MNF-operasjoner i Arktis. Prosjektets mål er:

 • Bidra til analyse og komme med forslag til hvordan eksisterende og potensielle koordinerings- og evnegap kan tettes og hvordan fremtidige koordinerings- og evnekrav kan møtes.
 • Analysere hvordan implikasjoner og konsekvenser av klimaendringer påvirker politikk, strategi, ordning for avskrekking og forsvar, militær bistand, planlegging, beredskap, øvelser og operasjoner i Arktis.
 • Informere og konsultere militære og politiske beslutningstakere om den nåværende og projiserte tilstanden til sikkerhetsoperasjoner.

I tillegg til Norge deltar 10 MCDC-medlemsland i prosjektet: Canada, Finland, Frankrike, Polen, Romania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA og Østerrike. Australia, Brasil, Spania, Nederland, Sør-Korea, NATO-ACT og EU-EDA/MS fungerer som observatører.

Multinational Capability Development Campaign (MCDC) er et partnerskap med 25 land og internasjonale organisasjoner (IGO) designet for å utvikle og vurdere styrkeutviklingsløsninger uten materiell (ikke-våpen). Dette gjøres gjennom multinasjonal samarbeidsinnsats for å møte nåværende og fremtidige operative behov knyttet til gjennomføring av felles, multinasjonale og koalisjonsoperasjoner. Det bidrar til multinasjonal interoperabilitet ved å identifisere og evaluere potensielle løsninger på multinasjonale evnegap. MCDC fokuserer på multinasjonal styrkeutvikling med et globalt interessefellesskap bestående av både tradisjonelle og ikke-tradisjonelle partnere. For tiden består MCDC-programsamfunnet av: Australia, Østerrike, Canada, Colombia, Tsjekkia, Danmark, EU-European Defence Agency, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Japan, NATO-Allied Command Transformation (ACT), Nederland, Norge, Polen, Sør-Korea, Romania, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia og USA.

Prosjektleder

Tobias Etzold
Seniorforsker

Deltakere

Gine Rønne Bolling
Vitenskapelig assistent

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Arktis
 • Konflikt
 • Klima

Prosjektleder

Tobias Etzold
Seniorforsker

Deltakere

Gine Rønne Bolling
Vitenskapelig assistent