Hopp til innhold
NUPI skole

Forskningsprosjekt

Nye allierte, nye mulighetsrom: Norge og Finland i en endret sikkerhetspolitisk kontekst

Norge og Finland har lenge vært nære samarbeidspartnere i sikkerhets- og forsvarspolitikken. Med Finlands NATO-søknad blir de to landene også allierte. Dette prosjektet vil analysere mulighetsrommet for norsk-finsk sikkerhets- og forsvarssamarbeid i årene fremover.

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Konflikt

Med Finland og Sverige på vei inn i NATO, er et tradisjonelt sterkt formelt og institusjonelt hinder for nordisk sikkerhets- og forsvarssamarbeid borte. Norge vil for første gang ha landegrense mot to andre NATO-land. Et av dem – Finland – har til felles med Norge at det grenser mot Russland, og har lang erfaring med å føre en russlandspolitikk hvor beroligelse og lavspenning har stått sentralt. Finlands sikkerhetspolitiske dreining har vært i emning over tid, men ble formalisert med NATO-søknaden i mai i år.

Veivalget vil ha implikasjoner for den norsk-finske dynamikken og potensialet for samarbeid. Norske og finske beslutningstakere vil i større grad operere innenfor en felles sikkerhets- og forsvarspolitisk ramme, og de to landenes innsikter, erfaringer og planer vil følgelig ha forsterket, gjensidig relevans for hverandre.

Prosjektet vil studere hvordan Finland og Norge omtaler og relaterer til hverandre som sikkerhets- og forsvarspolitiske allierte, hvilke muligheter de ser for læring og erfaringsutveksling fremover, og hvilke prioriteringer de har for forholdet. Vi vil studere endringer og samarbeidsmuligheter på tre konkrete samarbeidsområder som ofte løftes frem fra begge sider: (i) Det videre naboskapet med og forholdet til Russland, (ii) spørsmålet om nasjonal forsvarsevne og (iii) utviklingen av totalforsvaret.

Prosjektleder

Kristin Haugevik
Forsker 1

Deltakere

Øyvind Svendsen
Seniorforsker

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Konflikt

Prosjektleder

Kristin Haugevik
Forsker 1

Deltakere

Øyvind Svendsen
Seniorforsker