Sustainability and Petroleum Extraction: Corporate and Community Perspectives in Northern Norway and the Russian Arctic (CSROil)

2012 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: 220912/H30
Forskningsprosjekt
Prosjektet skal identifisere og forene ulike oppfatning og praksiser innenfor bærekraftig utvikling i Nord-Norge og Arktiske Russland.

Mange aktører som er involvert i petroleumsutvinning legger vekt på bærekraftighet – både for miljøforhold og sosiale forhold.  Likevel mangler det en felles oppfatning hva bærekraftighet er i mange virksomheter, lokalsamfunnssektoren, NGO-er og i akademia.

Dette prosjektet søker å identifisere og utjevne forskjeller i oppfatninger og praksiser rundt bærekraftighet i Nord-Norge og den arktiske delen av Russland. Formålet med dette er å skape et grunnlag for dialog på tvers av grenser og samarbeid mellom aktører med kobling til petroleumsutvinning. Ny kunnskap genereres gjennom analyser av originale case-studier i Norge og Russland.

Hypotesen er: Når oljeselskaper og lokalbefolkning/lokale myndigheter forhandler frem avtaler om fordeling av fordeler knyttet til petroleumsutvinning, kan utfallet ekskludere elementer av sosial og miljømessid bærekraftighet som akademia og NGO-er ofte argumenterer for. Å teste denne hypotesen vil gi en indikasjon på hvordan Norge kan forbedre egen praksis, og hvordan nåværende praksiser kan benyttes på bærekraftighets- og ressursrelatert samarbeid med Russland.

Dataene kommer fra kvantitativ lokal verdikjedeanalyse og kvalitative intervjuer, som utforsker synspuntker, interesser og økonomiske realiteter i virksomheter, akademia, NGOer og fire ulike lokalsamfunnssektorer: urbefolkning, ikke-urbefolkning, lokale myndigheter og lokalt næringsliv.

Finansieringskilde

Norges forskningsråd (NFR)

Program

NORRUSS

Prosjektleder

Temaer
Arktis  Energi  Europa  Russland og Eurasia  Utviklingspolitikk  Klima
Deltakere
Eksterne

Ilan Kelman, University College London
Julia S P Loe, Menon
Daniel Fjærtoft, Sigra Group
Dr. Elena Nikitina, Sampo Energy and Environment Research Institute
Dr. Nina Poussenkova, Sampo Energy and Environment Research Institute
Emma Wilson, International Institute for Environment and Development

Arrangementer