Between vulnerability and risk? Mental health in UK counter-terrorism

Academic article
Summary:

Forholdet mellom terrorisme og psykisk helse har vært gjenstand for forskning i flere tiår. Til nå har litteraturen konsentrert seg om forholdet mellom terrorisme og diagnostiserbare lidelser, samt om forekomsten av visse psykologiske trekk bland terrordømte. Spørsmålet om hvordan hensyn rundt psykisk helse blir inkorporert i kontraterror praksis har imidlertid ikke blitt belyst så langt. Denne artikkelen utforsker tre ulike tilnærminger til psykisk helse innen kontraterrorarbeid i Storbritannia: Bruken av ‘appropriate adults’ (tilnærmet tilsvarende ‘verge’) i terrorrelaterte saker, psykisk helse-sentrene som er etablert i Storbritannia for å oppnå bedre samarbeid mellom psykiatrien og politiet, samt risiko- og sårbarhetsvurderinger innen feltet. Artikkelen viser psykisk helse i økende grad synes å anses som en risiko- mer enn en sårbarhetsfaktor innenfor britisk kontraterror, og at grensene mellom hva som vurderes som risiko og sårbarhet på feltet er i ferd med å viskes ut.