Offensive cyberoperasjoner: Den nye normalen?

Academic article
Summary:

Kan stater gå til motangrep om de blir angrepet digitalt i fredstid? Hva gjør toneangivende land, og hva sier internasjonal rett og normer om dette? Og hva kan de sikkerhetspolitiske konsekvensene bli av økt bruk av offensive cyberoperasjoner? Denne ar-tikkelen diskuterer denne sikkerhetspolitiske utviklin-gen i kombinasjon med en analyse av det relevante internasjonale rettslige rammeverket. Artikkelen be-gynner med en redegjørelse av USAs nye tilnærming til offensive operasjoner, knytte til de to begrepene “persistent engagement” og “defend forward”. Deret-ter følger en kort case-studie på Norges tilnærming til offensive cyber operasjoner, noe som bringer oss til “Responsibility of States of International Wrongful Acts”-lovverket, som er det mest relevante med tanke på offensive cyberangrep utenom væpnet konflikt. Artikkelen avsluttes med en diskusjon av dilemmaer i skjøringspunktet sikkerhetspolitikk og folkerett

  • Published year: 2020
  • Full version:
    3_2020_5.pdf (227,1 kB)
  • Page count: 14
  • Language: Norwegian
  • Volume: 93
  • Journal: Økonomi og Politik
  • URL 1: https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/oep/
  • URL 3: