I handelspolitikken er det ofte et dilemma mellom offensive næringer som ønsker frihandel og best mulig tilgang til eksportmarkedene, og defensive næringer som ønsker beskyttelser mot import. Fiskerinæringen ønsker i dag fri handel for å øke eksporten, mens Norge for landbruksnæringen har tollsatser som er blant de høyeste i verden. Hvordan kan de ulike interessene ivaretas på samme tid i Norges handelsforhandlinger med andre land?

I den nye boken "Interessekonflikter i norsk handelspolitikk" (Universitetsforlaget) blir dette analysert prinsipielt, økonomisk, institusjonelt og historisk, med bidrag fra åtte ulike forfattere fra NUPI og fire norske universiteter. På lanseringsseminaret er de fleste forfatterne til stede for å gi glimt av innholdet og svare på spørsmål, i tillegg til kommentarer fra norske myndigheter og næringsliv. Boken, som er redigert av seniorforsker Arne Melchior og NUPI-direktør Ulf Sverdrup, er et akademisk bidrag i en aktuell debatt, og et innspill til utformingen av Norges framtidige handelspolitikk. Boken inneholder et omfattende materiale om Norges handelsforhandlinger fra 1800-tallet og fram til 2015. I historien har norsk fisk blitt byttet mot blant annet korn, konjakk og kanoner. Bør Norge nå droppe «ostetoll» for å fremme bedre markedsadgang for eksporten?. Denne boken viser hvordan koplinger har blitt brukt historisk, hvordan de benyttes i dag og hvordan de kan brukes i fremtiden. 

Arne Melchior og Ulf Sverdrup (red.): Interessekonflikter i norsk handelspolitikk. Universitetsforlaget 2015. 256s.

Se seminaret live: