I handelspolitikken er det ofte eit dilemma mellom offensive næringar som ønskjer frihandel og best mogleg tilgang til eksportmarknadene, og defensive næringar som ønskjer vern mot import. Fiskerinæringa ønskjer i dag fri handel for å auke eksporten, mens Noreg for landbruksnæringa har tollsatsar som er blant dei høgaste i verda. Korleis kan dei ulike interessene varetakast på same tid i Noregs handelsforhandlingar med andre land?

I den nye boka "Interessekonflikter i norsk handelspolitikk" (Universitetsforlaget) blir dette analysert prinsipielt, økonomisk, institusjonelt og historisk, med bidrag frå åtte ulike forfattarar frå NUPI og fire norske universitet. På lanseringsseminaret er dei fleste forfattarane til stades for å gi glima av innhaldet og svare på spørsmål, i tillegg til kommentarar frå norske styresmakter og næringsliv. Boka, som er redigert av seniorforskar Arne Melchior og NUPI-direktør Ulf Sverdrup, er eit akademisk bidrag i ein aktuell debatt, og eit innspel til utforminga av Noregs framtidige handelspolitikk. Boka inneheld eit omfattande materiale om Noregs handelsforhandlingar frå 1800-talet og fram til 2015. I historia har norsk fisk blitt bytt mot blant anna korn, konjakk og kanonar. Bør Noreg no droppe «ostetoll» for å fremje betre marknadstilgang for eksporten?. Denne boka viser korleis koplingar har blitt brukte historisk, korleis dei blir i dag nytta og korleis dei kan brukast i framtida. 

Arne Melchior og Ulf Sverdrup (red.): Interessekonfliktar i norsk handelspolitikk. Universitetsforlaget 2015. 256s.

Sjå seminaret live: