Sju av dei elleve landa som er hardast ramma av terrorisme i verda har fredsoperasjonar i FN-regi. I land som er ramma av terrorisme og valdeleg ekstremisme blir fredsoperasjonane stadig oppmoda til å tilpasse framgangsmåtane sine utan å gå på akkord med FNs doktrine. Til dags dato har likevel dei breiare politiske og praktiske utfordringane, moglegheitene og farane FNs fredsoperasjonar møter i slike komplekse tryggingssituasjonar vore lite undersøkt. Dette har skapt eit gap mellom policy-debatten i New York og realitetane FN-staben på bakken står overfor.

Arthur Boutelli's policy paper  søkjar å byggje bru over dette gapet gjennom å undersøkje innsatsen for å integrere kontraterror (CT) og fôrebyggong og imøtegåing av valdeleg ekstremisme (P/CVE) i FNs fredsoperasjonar, så vel som tilhøyrande utfordringar og mulighetet. Rapporten prøver å utvide omfanget av diskusjonar utover hvovidt fredsoperasjonar kan "gjere kontraterror", til korleis dei betre kan støtte nasjonale styresmakter og lokalsamfunn i å forhindre terrorisme og valdeleg ekstremisme.

Arthur Boutellis er direktør for Brian Urquhart Center for Peace Operations ved International Peace Institute (IPI). Der har han arbeidd sidan 2011, primært med policy-saker relatert til FMs fredsoperasjonar (fredsbevaring og spesielle politiske oppdrag), inkludert strategisk planlegging, styring, "force generation", partnarskap, fredsbygging, mekling og fredsprosessar, forebgygging, transnasjonal organisert kriminalitet, DDR/SSR, vern av sivile og politikk i FN-reform.