Kritiske endringar og utfordringar er i vente for fleirnasjonalt samarbeid om utvikling.

Store, nye økonomiar, som dei såkalla BRICS-landa (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika), blir stadig viktigare på den internasjonale arenaen. BRICS' skiping av New Development Bank (NDB) og den asiatiske infrastrukturen og investeringsbanken (AIIB) illustrerer dette. Desse institusjonane er både eit alternativ og ein potensiell utfordrar  til den vestlege utviklingsarkitekturen og etablerte idear, som blir fremja av dei etablerte institusjonane som Verdsbanken og Det internasjonale pengefondet.

I kva grad utfyller eller utfordrar dei nye og dei tradisjonelle aktørane kvarandre? Og kva finansområde vil bli mest ramma? Korleis påverkar og blir etablerte strukturar og tankemønster påverka av framveksten av dei nye aktørane og institusjonane, korleis blir den tidlegare diskursen endra og korleis påverkar forandringa dei etablerte aktørane?

Yang Jiang er seniorforskar ved Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS). Ho forskar på Kinas politiske økonomi, under dette innanrikspolitiske dimensjonar av økonomiske reformer, politikkformulering av den økonomiske utanrikspolitikken, økonomisk diplomati, utviklingsbistand og utadgående investeringar. Dei aktuelle forskingsprosjekta hennar omfattar Kinas utanlandsinvesteringar i infrastruktur, kinesiske aktørars rolle i konfliktområde, og den kinesiske rolla i reguleringa av den globale økonomien.

Per Øyvind Bastøe er direktør i Norads evalueringsavdeling. Han er sosiolog frå Universitetet i Oslo, og har brei erfaring frå internasjonal utvikling og evaluering, han har hatt leiande stillingar i blant anna Verdsbanken og Den asiatiske utviklingsbanken.

Robert Wade er professor i politisk økonomi og utvikling ved Institutt for internasjonal utvikling, London School of Economics (LSE). Hans forskingsinteresser omfattar internasjonale organisasjonar, korleis forbetre utviklingsmoglegheitene for utviklingsland i dagens globaliserte verda. Han har også forska på Verdsbanken , IMF og WTO, og har arbeidd for Verdsbanken.

Marc Lanteigne er seniorforskar ved NUPI, og ekspert på kinesisk og komparativ nordaust-asiatisk politikk og utanrikspolitikk, og dessutan forhold knytt til Asia og Arktis, internasjonal politisk økonomi og institutsjonsbygging.

Følg seminaret live på YouTube: