Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Jon Harald Sande Lie

Forsker 1
Jon_Harald_Sande_Lie_11.jpg

Kontaktinfo og filer

jon.lie@nupi.no
913 16 061
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Jon Harald Sande Lie er sosialantropolog (PhD fra Universitetet i Bergen) og forsker 1 ved NUPI, i Forskningsgruppen for global utvikling og diplomati (GOaD).

Hovedtema for forskningen hans er internasjonal bistand, global styring og statsdannelse, med fokus på utvikling og humanitær bistand i Øst-Afrika, spesielt Etiopia og Uganda, hvor han har oppholdt seg i lange perioder i forbindelse med feltarbeid og studert partnerskapsforholdet mellom aktørene på NGO-nivå og aktørene involvert i verdensbanken.

Lie er medredaktør for tidsskriftet Forum for Development Studies. Han er prosjektleder for FRIPRO-prosjektet «Developmentality and the Anthropology of Partnerhsip».

Ekspertise

 • Globalisering
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Sårbare stater
 • Menneskerettigheter
 • Internasjonale organisasjoner

Utdanning

2011 PhD i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen

2004 Cand. Polit. i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo

2000 Cand. Mag. med sosialantropologi, idehistorie, religionshistorie, filisofi, og miljø og utvikling i fagkretsen.

Arbeidserfaring

2022- Forsker 1, NUPI

2011- Seniorforsker, NUPI 

2007-2011 Forsker, NUPI

2004- Stipendiat, sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Public–Private Development Cooperation: Interface and Conflicting Logics in the Formation of a Strategic Partnership

I denne artikkelen tar Jon Harald Sande Lie for seg offentlig-privat samarbeid (PPP) i bistandssektoren og hvordan dette kan føre til at offentlige bistandsmidler, egentlig ment for fattigdomsbekjempelse, ender opp med å fremme norske private aktørers interesser i Etiopia. Mer overordnet handler den om hvordan PPP-agendaen i bistandssektoren etablerer relasjoner mellom aktører med konkurrerende logikker som vanskelig lar seg forene i praktisk partnerskap og som dermed bidrar PPP i praksis til å undergrave PPP-agendaens hensikt. Empirisk handler artikkelen om Norads innovative strategisk partnerskapsprogram for å koble norsk næringsliv sammen med bistandsaktører i såkalte ‘public-private partnerships’ (PPP); og den handler om hvordan det offentlige Norge med kronprinsparet i spissen ledet an en større næringslivsdelegasjon til Etiopia på søken etter investeringsmuligheter og kontrakter. Og den handler om Yaras visjon om å utvinne pottaske for kunstgjødselproduksjon i Dallol, i Etiopias Afar-ørken – et prosjekt de var villige til å investere en milliard dollar i, men som de etter sigende endte med å selge for en dollar. Og den handler om det strategiske partnerskapet mellom Utviklingsfondet og Yara, og om hvordan ambisjonen og presset om å få til et strategisk partnerskap gjorde at Utviklingsfondet engasjerte seg i et bistandsprosjekt utenfor sitt etablerte kompetanseområde: om å renovere en yrkesskole, fra pensum til infrastruktur, for å kunne gi lokale ungdom utdannelse og dermed Yara bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Samtidig er det ikke det artikkelen egentlig handler om. Egentlig handler artikkelen om PPP-agendaen i praksis. PPP er ikke nytt, men det representerer et nytt mantra i bistandssektoren, hvor viktigheten etableres i og av bærekraftsmålene (nr. 17) hvor offentlig-privat samarbeid ansees som avgjørende for å frigjøre det årlige behovet for 2,5 billioner dollar for å realisere de 16 andre SDGene. PPP ser bra ut på tegnebrettet, men kart og terreng er ikke det samme. Artikkelen går forbi det offisielle nivået, hva som står i kontrakter, og som ytres i festtaler, til å se på PPP i praksis og hva som skjer i møtepunktet mellom offentlig og private aktører. Artikkelen viser hvordan private og bistandsaktører følger to forskjellige logikker og ansvarlighetsregimer, som vanskelig lar seg forene i praksis og i reelt partnerskap. Bistanden følger en ‘not for profit’-logikk, hvor organisasjonen forholder seg til et dobbelt ansvarlighetsregime: ‘oppover’ til bevilgende myndigheter og deres krav, og ‘nedover’ til mottagerne og deres rettigheter, behov og ønsker. Private aktører derimot, har en ‘for profit’-logikk der de i all hovedsak står til ansvar overfor investorer og eiere. Disse forskjellene gjør reelt partnerskap vanskelig. Således viser artikkelen til en mer fundamental utfordring med offentlig-privat samarbeid i bistandssektoren: at koblingene mellom aktørene, praksisene og kunnskapsfeltene som PPP-agendaen iscenesetter bidrar til å undergrave PPP i praksis. Artikkelen viser således hvordan et offentlig finansiert bistandsprosjekt blir en proxy for private interesser, men ikke nødvendigvis pga. dårlige intensjoner eller motstridende interesser blant de involverte aktørene, men heller som et resultat av de praksisene og kunnskapskampene som PPP agendaen produserer i praksis.

 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
Journal of development studies.jpeg
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
Publikasjoner
Publikasjoner
Research paper

Afrika i en global krisetid: Noen utviklingstrekk

Afrika står overfor store utfordringer. Fattigdommen øker igjen etter mange års nedgang. Mange land står overfor en økonomisk krise som følge av koronapandemien, med blant annet økende inflasjon. Flere land er indirekte berørt av Russlands krigføring i Ukraina, som har ført til høye energipriser og redusert tilgang på korn og kunstgjødsel. Flere land og regioner er preget av terror og voldelige konflikter. Og ikke minst skaper klimaendringer økt risiko for flom, tørke og hetebølger. Samtidig er stormaktenes rolle i Afrika i rask endring. Etter en periode med sterk europeisk og amerikansk dominans har andre stormakter, som Kina og Russland, økt sin aktivitet på kontinentet. Kina har investert massivt i infrastruktur, handel og bistand, mens Russland har fått en viktig rolle i en del land, særlig med militærhjelp og våpenleveranser. Samtidig har også andre land, som India, Tyrkia og Qatar, gjort store investeringer på kontinentet. Dette skjer samtidig som Afrikas globale betydning sannsynligvis vil øke. For det første inneholder regionen viktige naturressurser som olje og gass, samt sjeldne mineraler og jordmetaller som det er stor etterspørsel etter i et grønt skifte. For det andre er regionen svært påvirket av klimaendringer, noe som kan føre til sosial uro, voldelige konflikter og omfattende migrasjon. I en tid med økende geopolitisk rivalisering og ustabilitet betyr dette at utviklingen i Afrika vil ha betydelige globale konsekvenser. Selv om andre land har økt sin interesse for, og blitt en viktigere partner for land i Afrika, er EU og Europa fortsatt Afrikas største handelspartner og bistandsgiver. Det er ikke langs denne aksen EU og Europas innflytelse i Afrika utfordres, men innenfor områder som styresett, infrastruktur, energi, og spesifikt fra russisk side innenfor det vi kan omtale som en nisje av sikkerhetsmarkeder. Her har Russland kunne operere ved å tilby våpensalg, militær trening og tjenester fra det private sikkerhetsselskapet Wagner-gruppen, til regimer som Europa og USA ikke ønsker å gi den typen støtte til. Kampen om politisk og økonomisk innflytelse i Afrika er sterkere og mer tilspisset enn siden Den kalde krigen og det er grunn til å tro at dette vil vedvare. Dette gir også afrikanske land større valgmuligheter og autonomi vis-à-vis eksterne enkeltaktører. De afrikanske statene er ikke bare objekter som omverdenen handler overfor, det være seg gjennom bistand, investeringer eller i internasjonale fora. De er også handlende subjekter, som med økt selvbevissthet vil forsøke å navigere det nye landskapet både av global stormaktrivalisering og fragmentering. Dette er en utvikling som må tas på alvor. Verken Norge eller Europa har råd til å ta Afrika og afrikansk støtte til våre posisjoner i internasjonal politikk for gitt. Dette notatet er skrevet på oppdrag for Utenriksdepartementet (UD), med hensikt om å gi en kort oversikt over de viktigste utviklingstrekkene i Afrika, som innspill til UDs arbeid med og utvikling av ny, norsk Afrika-strategi.

 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
bf75fc41519e-Africa-in-a-time-of-global-crisis_cover.png
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
Aktuelt
Aktuelt

KRONIKK: Pandemien skapte en lokaliseringsvekkelse, men vil den vare?

Det interessante med bistandsaktørers nye interesse for lokalisering er at den ikke hviler på moral eller effektivitet, men på pragmatisme: Når det blir vanskelig å reise, må de jobbe gjennom lokale partnere og aktører. Dette gir nytt liv til lokaliseringsagendaen – men er interessen varig, eller er pragmatismen knyttet til unntaket som pandemien etablerte?
 • Pandemier
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

The humanitarian-development nexus: humanitarian principles, practice, and pragmatics

The humanitarian–development nexus is increasingly being cast as the solution to humanitarian concerns, new and protracted crises, and to manage complex war-to-peace transitions. Despite widely endorsed amongst policymakers, this nexus presents some challenges to those implementing it. Humanitarian action and development assistance represent two distinct discursive and institutional segments of the international system that are hard to juxtapose. Humanitarianism’s apolitical and imminent needs-based approaches building on established humanitarian principles are fundamentally different from the more long-term, political, rights-based approaches of development. As they rub shoulders, as intentionally instigated by the nexus, they affect and challenge each other. These challenges are more acute to the humanitarian domain given the constitutive status of the humanitarian principles, which, when challenged, may cause changes to the humanitarian space and a mission-cum-ethics creep. This article explores the formation and effects of the humanitarian–development nexus as rendered both at the top, amongst policymakers, and from the bottom. The latter explores the discursive transition from conflict to reconstruction in Northern Uganda. Humanitarian organisations’ different response to the transition demonstrate more pragmatic approaches to the humanitarian principles and thus how the nexus itself is also formed bottom up and further exacerbates the mission creep.

 • Utviklingspolitikk
 • Humanitære spørsmål
Journal of International Humanitarian Action.PNG
 • Utviklingspolitikk
 • Humanitære spørsmål
Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

The localisation of aid - debate and challenges

The localisation agenda resurfaced with the Covid 19-pandemic among development and humanitarian actors. Aid localisation refers to providing aid through local, grassroots institutions without the use of intermediaries, which involves a shift in power over policy and financial issue to local actors.

 • Økonomisk vekst
 • Humanitære spørsmål
Screenshot 2023-01-12 at 13.10.48.png
 • Økonomisk vekst
 • Humanitære spørsmål
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Norsk
090223-norsk-bistand.png
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Norsk
9. feb. 2023
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Norsk

Frokostseminar: Norsk bistand og trender i Norden – bistandskutt og egeninteresser?

Hvordan har bistandsmidler fra de nordiske landene endret seg etter at krisene i Europa for alvor brøt ut?

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

The Humanitarian-Development Nexus: A Bridge Too Far?

In their basic and caricature forms, development aid and humanitarian assistance highlight important differences that materialize in attitudinal, institutional, and funding obstacles in the implementation of the humanitarian-development nexus. While the nexus is implemented in order to respond to new types of crises characterised by the protracted nature of the conflicts, cooperation across the aisle has proved hard to achieve in practice. However, policymakers and practitioners have different perspectives on the nexus, and depending on the individual practitioners tasked with implementing the nexus, it can still work. To achieve this, boundary work is needed in order to overcome the distinct segments of the nexus’ constituent parts working in silos. To foster such boundary work, actors responsible for implementing the nexus in practice should be given greater autonomy so that the nexus is better sensitised to local actors, contexts and concerns, rather than being driven by headquarters’ policy demands.

 • Utviklingspolitikk
 • Humanitære spørsmål
Screenshot 2022-12-20 at 10.14.25.png
 • Utviklingspolitikk
 • Humanitære spørsmål
Hvor hender det?
Operasjon dagsverk 2022: Er Uganda en internasjonal suksesshistorie eller et diktatur som stadig er blitt kjørt lengre ut i grøfta?
 • International economics
 • Economic growth
 • International investments
 • Africa
 • Governance
Arrangement
12:15 - 13:45
Microsoft Teams
Engelsk
Arrangement
12:15 - 13:45
Microsoft Teams
Engelsk
7. des. 2021
Arrangement
12:15 - 13:45
Microsoft Teams
Engelsk

WEBINAR: Theory Seminar: Models as Viral Assemblages

På dette teoriseminaret presenterer Marit Tolo Østebø frå si seinaste bok Village Gone Viral: Understanding the Spread of Policy Models in a Digital Age.

Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for global orden og diplomati

På hvilke måter endres internasjonal politikk? Hvordan påvirker globale maktstrukturer staters utenrikspolitikk – og omvendt? Hva kjennetegner Norges rolle på den internasjonale arena, før og nå?
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Global styring
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Sikkerhetsrådet FN cropped.jpg
1 - 10 av 63 oppføringer