Det skjer store forandringar i det globale energiområdet. Nokre land prøver å posisjonere seg for å sikre ei stabil energiforsyning, samtidig blir dei ulike energikjeldene og marknadene meir samankopla med kvarandre. Derfor er det viktig å forstå korleis dei internasjonale institusjonelle strukturane handterer forandringane, og kva moglegheiter og avgrensingar dei har.

Les meir her: Energy: The missing link in globalization

Seminaret vil presentere hovudfunna frå prosjektet Global Management of Energy in a Globalized  World som blei gjennomført mellom 2015 og 2017, og som er eit samarbeid mellom Utenrikspolitiska Institutet i Sverige (UI) og NUPI, og som er finansiert av den svensken Energimyndigheten.

Dette seminaret skal sjå nærare på globalisering og multilaterale institusjonar i global energistyring. Kvart tema blir sparket i gang av ein kort presentasjon av ein artikkel, med ein etterfølgjande diskusjon. Det vil også vere ope for spørsmål frå publikum mot slutten av seminaret.

Talarar denne dagen er:

Professor i statsvitskap ved Södertörns Universitet, Johan Eriksson, som i perioden 2012 til 2015 var forskingssjef ved Swedish Institute of International Affairs. Hans forsking dekkjer eit vidt spekter av tema, som truslar i svensk tryggingspolitikk, forskingsidears betydning for amerikansk utanrikspolitikk, baskisk og samisk kamp for sjølvråderett, internettryggleik, og maktutøving i cyberspace, rompolitikk, kjemikalieekspertars risikovurdering og politisk påverknad i EU.

Gunilla Reischl som er seniorforskar og programsjef ved UI program for global politikk og tryggleik. I forskinga si fokuserer ho på globale styringsspørsmål og internasjonale institusjonar, spesielt på område innanfor miljø og energi. I forskinga si har Reischl også studert miljøforandringar og tryggleik, handelspolitikk, miljøspørsmål, og klimaforhandlingar. I det pågåande forskingsprosjektet sitt studerer ho internasjonale organisasjonars rolle i global energipolitikk.

Indra Øverland som leier NUPIs energiprogram. Han avla doktorgrada si ved University of Cambridge og jobbar med energipolitikk knytt til olje, gass og fornybare energikjelder.

Forskar I Jakub M. Godzimirski som har arbeidet med russisk utanriks- og tryggingspolitikk på NUPI i over 20 år, med særleg vekt på energiressursars rolle i russisk strategi. I tillegg har han arbeidd med europeisk politikk og dennes påverknad på utvikling i Sentral- og Aust-Europa, inkludert forholdet til Russland

Desse fire får etter kvart følgje av:

Dr. Kirsten Westphal, Senior Assosiate ved Stftung Wissenschaft und Politik, Berlin, som er ekspert på Russland, energipolitikk, globale energiproblem, forsyningstryggleik (olje og gass), fornybar energi og internasjonal energistyring, for å nemne nokon.

Seniorforskar Lidia Puka ved Polish Institute of International Affairs, PISM, Warzawa, som analyserer utviklinga i den europeiske energimarknaden og dets reguleringar, så vel som politikken som blir førte i dei nordiske landa. Ho leier Goodgov-prosjektet, som er eit samarbeid mellom NUPI og ISP PAN, og ho leier arbeidet rundt energistyring i dette prosjektet.

Møteleiar denne dagen er professor Johan Eriksson.

Seminaret blir strøymt live på YouTube-kanalen vår.