NUPI-forskar Karsten Friis' nye bok presenterer ei banebrytande vurdering av NATOs kollektive forsvarsstrategiar i kjølvatnet av NATOs toppmøte i Warszawa i juli 2016.

Kollektivt forsvar og avskrekking kom tilbake på dagsordenen på Wales-toppmøtet 2014 etter den russiske anneksjonen av Krim, og var på mange måtar ein ‘game changer' for NATO. Warszawatoppmøtet var ei oppfølging og ei operasjonalisering av Wales-toppmøtet, samtidig som det la til fleire initiativ på dagsordenen.

Men leverer NATO? Denne boka gir ei grundig vurdering av dei pågåande debattane og diskusjonar som går føre seg innanfor og utanfor alliansen, i Europa og Nord-Amerika. I tilbakevendinga til avskrekking står NATO overfor utfordringar knytt til strategisk tenking, kapasitetsutvikling og rolla til atomvåpenet. Det har også blitt reist spørsmål om framtidsutsiktene om NATO-medlemskap for land som Sverige og Finland, med breiare implikasjonar for tryggingssituasjonen i Austersjøen. Sentralt i alt dette er sjølvsagt NATOs forhold til Russland og spørsmål rundt eit nytt tryggingsdilemma i utfordringa å halde oppe ein passande balanse mellom avskrekking og dialog. Kapitla i boka tar opp desse spørsmåla og gir ein svært velkommen analyse av resultata frå NATOs toppmøte i Warszawa.

Denne boka vil vere av interesse for politikarar og studentar med interesse for NATO, internasjonal tryggleik, europeisk politikk, tryggingsstudiar og internasjonale relasjonar (IR) generelt.

Følg seminaret live på YouTube-kanalen vår: