I løpet av fem hundreår har det internasjonale samfunnet utvida seg frå Europa til å omfatte heile verda. Dette blir vanlegvis fortalt som ei historie om ei gradvis utviding av europeisk kontroll og autoritet over ikkje-europeiske folk.

Men utvidinga av det internasjonale samfunnet av statar har også hatt ein materiell dimensjon, mest uttalt der europearar prøvde å integrere tidlegare urørte, tynt folkesette eller #aude regionar under styret sitt. Denne aktiviteten blir ikkje forstått som ei historie om overtaking av autoritet over menneske, men snarare som påstanden om kontroll over den materielle verda.

1. februar kjem Justiina Dahl til NUPI for å snakke om dette. Presentasjonen hennar introduserer eit nytt analytisk rammeverk for studiet av den sosiale rolla av vitskapleg og teknologisk innovasjon i den internasjonale organisasjonen av framgangen av denne primært territorielle utvidinga av det internasjonale samfunnet.

Dette rammeverket har blitt utvikla gjennom metoden for «abduction», og den empiriske konteksten er sju historiske case-studiar av det ein i ettertid har sett på som mislykka statsstøtta forsøk på å presse dei økologiske ytre grensene for moglegheita for europeisk busetjing vidare nordover.

Justiina Dahl er postdoktor ved Division of History of Science, Technology and Environment, KTH (Royal School of Technology) i Sverige.

Ordstyrar er seniorforskar på NUPI Elana Wilson Rowe.