I mange Europeiske hovudstader trekte ein eit letta sukk då det blei klart at Joe Biden erstattar Donald Trump som president i USA. Biden er venta å liggje mykje tettare opp mot europeiske verdiar og prioriteringar enn det forgjengaren hans har gjort. Han ser ut til å vere ein forsvarar av den transatlantiske ordenen, og ein sterk tilhengjar av NATO, Parisavtalen og atomavtalen med Iran.

Biden har retta skarp krititikk mot utanriks- og tryggingspolitikken til Trumps-administrasjonen og på tryggingskonferansen i München i fjor, lova han at USA «will be back». Men kva betyr eigentleg det? Kan vi nokon gong forvente at alt skal gå tilbake til slik det var for fire år sidan? Eller vil også ein Biden-administrasjon endre fokus og prioriteringar samanlikna med Obamas presidentskap?

Er det til dømes sannsynleg at Biden held fram med å prioritere Asia-stillehavsregionen og Kina over Europa? How engasjert vil han vere i Midtausten, Sentral-Asia og Nord-Afrika? Kjem Biden-administrasjonen til å halde fram presset for å dele byrdene internt i NATO? Forventar han at Europa handterer Ukraina, Kviterussland og andre statar rundt Europa? Kvar tøff kjem han til å vere mot Russland?

Desse spørsmåla tatt i betraktning; kor førebudd er Europa på å møte amerikanske forventningar og å ta større ansvar for eigen tryggleik? Vil Europa søkje å oppnå «strategisk autonomi», og korleis vil det påverke det transatlantiske forholdet og NATOs framtid? Kan Noreg forvente den same grada av støtte i framtida?

Det 22. militærmaktseminaret vil sjå nærare på desse spørsmåla ved hjelp av ei rekkje nasjonale og internasjonale ekspertar. Programmet startar med eit strategisk bilete sett frå USA og Europa. Deretter blir fokuset på europeisk tryggingsutvikling og respons, før vi zoomar inn på Noreg og betydning for norsk tryggleik og forsvar.

PROGRAM

09.15-10.00: Panel 1: Det strategiske biletet: Kva vil dei neste fire åra bringe?

NUPI-direktør Ulf Sverdrup

Statssekretær Tone Skogen, Forsvarsdepartementet

Ambassadør Wolfgang Ischinger, leiar av Munich Security Conference

Ian Brzezinski, seniorpartnar Transatlantic Security Initiative, Scowcroft Center for Strategy and Security, Atlantic Council, Washington DC

Gjekk du av seminaret? Sjå det igjen her:

10.15-11.00: Panel 2: Europeisk tryggleik og forsvarsperspektiv: Kva no?

Nathalie Tocci, direktør, Istituto Affari Internazionali I Roma, og spesialrådgivar for EU High Representative Josep Borrell

Sophia Besch, seniorforskar, Centre for European Reform

Marianne Riddervold, Professor, Universitetet i Innlandet og NUPI

Ordstyrar: Karsten Friis, seniorforskar, NUPI

Gjekk du av seminaret? Sjå det igjen her:

11.15-12.00: Panel 3: Utviklinga i USA og betydninga for NATO og Noreg (på norsk)

Brigader Gjermund Eide, Militærrådgivar til NATOs generalsekretær

Flaggkommandør Solveig Krey, Nestkommanderende i operasjonsavdelinga ved Forsvarsstaben (FST)

Oberst Terje Bruøygard, Sjef planseksjonen (J5) ved Forsvarets operative hovudkvarter (FOH)

Ordstyrar: Vegard Valther Hansen, seniorrådgivar (NUPI)

Gjekk du av seminaret? Sjå det igjen her: