Gikk du glipp av dette seminaret? Se det her!

Risikovurderinger av individer som har kommet i myndighetenes søkelys på grunn av terrorisme eller ekstremisme har i Norge i stor grad foregått uten bruk av spesialiserte verktøy. Dette seminaret presenterer en ny rapport som ser på tre europeiske lands erfaringer med bruken av slike spesialiserte verktøy i sitt kontraterrorismearbeid. Rapporten tar for seg Storbritannia, Nederland og Sverige og ser på disse landenes tidlige erfaringer med bruk av spesialiserte terrorismerelaterte risikovurderingsverktøy innenfor kriminalomsorgen. Den peker på de viktigste spørsmålene og utfordringene knyttet til bruken av disse verktøyene, med implikasjoner for både videre forskning og utformingen av tiltak. Rapporten er skrevet av NUPI-forskerne Rita Augestad Knudsen og Ole Martin Stormoen, og baserer seg blant annet på intervjuer med praktikere i de tre landene. 

I tillegg til forfatterne av rapporten, vil seminaret inkludere RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) representert ved spesialrådgiver og psykolog Lars Lyster, som stod bak initiativet til rapporten. Lyster er nasjonal koordinator for RVTSenes arbeid med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Etter at NUPI-forskerne har presentert rapporten vil Lyster og rådgiver Kari-Anne Aasen Aasterud fra Kriminalomsorgsdirektoratet belyse hvilke implikasjoner rapportens funn kan ha for Norge.