Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Ole Martin Stormoen

Forsker
Ole_Martin_Stormoen_11.jpg

Kontaktinfo og filer

olems@nupi.no
415 16 506
Originalbilde

Sammendrag

Ole Martin Stormoen er stipendiat tilknyttet NUPIs forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar, og har tidligere vært forskningsassistent og koordinator for Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Stormoens doktorgrad analyserer norsk strategisk kultur, og undersøker hvordan strategisk kultur endres, og hvilke mekanismer som kan forklare slike endringer. I tillegg til forsvars-, sikkerhets-, og utenrikspolitikk, er hans forskningsinteresser årsaker til politisk vold, terrorisme og ekstremisme, med hovedfokus på jihadisme, og ulike mottiltak mot disse.

Han har en mastergrad i Freds- og konfliktstudier fra Universitetet i Oslo, og har også studert arabisk og midtøstenstudier ved UiO. Hans masteroppgave er en systematisk gjennomgang av forskningen omkring årsakene til jihadistisk terrorisme. Han har i tillegg en bachelorgrad i historie og har arbeidserfaring fra bl.a. Krigsskolen, Forsvaret (Kosovo Force), og som miljøarbeider innen psykisk helse.

 

Ekspertise

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Midtøsten og Nord-Afrika

Aktivitet

Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Fredsforhandlinger i Ukraina nå er både urealistisk og farlig

Leonid Ragozin overvurderer Russlands oppriktighet, samtidig som han ikke anerkjenner ukrainernes vilje i konflikten, skriver Karsten Friis og Ole Martin Stormoen.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Norsk
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Norsk
12. apr. 2024
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Norsk

Før og etter 7. oktober: Lokale og globale konsekvenser

Konsortiet for terrorismeforskning inviterer til seminar om lokale og globale konsekvenser av Hamas’ angrep 7. oktober og Israels massive respons.

Hvor hender det?
Norge har i mer enn 75 år prøvd å «berolige» vår nabo Russland. Hva betyr det? Og virker det?
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Conflict
Publikasjoner
Publikasjoner

Heimevernet og forsvaret av Norge: Skjerpet trusselbilde, uforløst potensial

I forsvaret av Norge er Heimevernet (HV) en vital del av grunnmuren. Styrken er Forsvarets største, geografisk mest spredte, og har samtidig ansvaret for det bredeste spekteret av oppgaver – i fred, krise og væpnet konflikt. HV leverer mye effekt – og har et uutnyttet potensial til å levere enda mer – for en relativt sett billig penge. Likevel har styrkens andel av Forsvarssektorens samlede driftsbudsjett falt, fra 3,8 % i 2015, til 3,1 % i budsjettet for 2024 – en mulig indikasjon på at styrken ikke er høyt prioritert når det norske forsvarsbudsjettet økes. Dette forskningsnotatet gir en kort beskrivelse HVs ansvar og oppgaver, og peker på utviklingstrekk som vil kunne påvirke disse i nær fremtid. Notatet illustrerer gapet mellom oppgavene, de vedtatte ambisjonene om videreutvikling, og ressursene som blir stilt til rådighet. I forlengelsen av dette svekkes hele samfunnets motstandsdyktighet i en tid hvor usikkerheten er større enn på lenge. Rapporten peker på fire konkrete tiltak som ved hjelp av en relativt moderat budsjettøkning vil kunne utnytte det latente utviklingspotensialet i HV-strukturen og gi betydelig og umiddelbar effekt på Forsvarets samlede evne til å levere beredskap og sikkerhet overalt, alltid – i fred, krise og i krig.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Norden
Screenshot 2024-03-08 at 09.33.59.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Norden
Forsvar på grensa
Podkast

Forsvar på grensa

Hvor viktig er forsvaret i nord for Norges sikkerhet? Hvor stor er faren for en russisk invasjon av Finnmark? Og hva med trusler som kan forsere l...

 • Defence
 • Security policy
 • Russia and Eurasia
 • The Nordic countries
 • Defence
 • Security policy
 • Russia and Eurasia
 • The Nordic countries
Angst i Athen: En forskerspires frykt for å feile
Podkast

Angst i Athen: En forskerspires frykt for å feile

Møt Claudia Aanonsen, doktorgradsstipendiat ved NUPI, som for første gang skal delta på en internasjonal forskerkonferanse. Hun gruer seg, og er e...

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Nytt fokusnummer av Internasjonal Politikk

Vi zoomer inn på Norges tilbakelagte medlemskap i FNs sikkerhetsråd i siste utgave av NUPI-tidsskriftet Internasjonal Politikk.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Konflikt
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Beroligelse 2.0: Teori, praksis og rammevilkår i en ny tid

Konseptet beroligelse utgjør en del av «arvesølvet» i norsk sikkerhetspolitikk. Russlands siste invasjon av Ukraina har aktualisert debatten om den «klassiske» beroligelsen: de selvpålagte begrensningene på alliert militær aktivitet i Norge. I denne artikkelen forstås beroligelse som mer enn det å «slipe ned» den alliansebaserte avskrekkingen. Konseptuelt er det er derfor hensiktsmessig å skille mellom to typer beroligelse: passiv og aktiv. En konseptuell oppdatering vil være nyttig for å forstå beroligelsens ulike form(er), mulige effekt(er) og konseptets fortsatte relevans i Norges forhold til Russland – i en tid der den teknologiske utviklingen og markante geopolitiske endringer endrer rammevilkårene og forutsetningene som beroligelse er tuftet på. En mer spesifisert forståelse av konseptet inkluderer en bredere del av norsk utenrikspolitikk – både i teori og i praksis – og inkluderer en rekke samarbeids- og konfliktflater i det norsk-russiske forholdet som går ut over den «klassiske» beroligelsen. Denne artikkelen argumenterer ut fra premisset om at vi ikke vet om beroligelse virker etter hensikten. Beroligelse, et konsept som i utgangspunktet bygget på etterkrigstids-realismens verdenssyn og logikk, bør derfor også analyseres med andre teoretiske «linser» som kan gi bedre forståelse av effektene av de ulike formene for beroligelse i en verden med andre rammevilkår enn da Holst lanserte konseptet.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
IPom.PNG
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Våre eksperter på Russland og krigen i Ukraina

Mediehenvendelser i forbindelse med de dramatiske hendelsene som pågår i Russland kan henvendes til våre eksperter på Russland og krigen i Ukraina.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
Screenshot 2023-06-24 at 11.19.22.png
Norpolactor PictureLogo.jpg
Forskningsprosjekt
2023 - 2024 (Pågående)

Norge og Polen som aktører i et sikkerhetslandskap i endring (NORPOLFACTOR)

Målet med dette prosjektet er å utvikle økt kunnskap om sikkerhetsrelaterte utfordringer, risikoer og trusler Polen og Norge står overfor i sitt strategiske miljø i kjølvannet av den russiske invasjon...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
1 - 10 av 33 oppføringer