Først lansert som ein ambisiøs «sammenkoblings-ide» tilbake i 2013, har det kinesiske beltet og veg-initiativ (BRI) sidan utvikla seg til ei ekspansiv samling av ulike prosjekt og aktivitetar. Dei fleste prosjekta omfattar bygging av infrastruktur og logistikk som skal betre bind byar, folk og varer frå ulike stader i verda saman.

BRI utløyser både stor begeistring og stor skepsis i mange land, og dei kinesiske planleggjarane har jobba målretta for å engasjere nasjonale og internasjonale partnarar i realiseringa og utviklinga av BRI. Men dei planla neppe for ein global og mangeårig pandemi eller for ein krig i Ukraina med samansette konsekvensar for regionale og internasjonale forhold.

Kva er no statusen for BRI og korleis blir det storstilte initiativet påverka av pandemien og krigen? Korleis reagerer aktørar i Kina, i naboland og andre deler av verda?

For å søkje svar, har vi invitert Xiangming Chen, ein internasjonalt anerkjend forskar på BRI, til å dele innsikt frå den pågåande forskinga si og for å diskutere med dei lokale kollegaene våre. Chen er professor og fagleg leiar for Urban Studies ved Trinity College (USA) og er gjesteprofessor ved Fudan University (Kina).

Chen vil delta i ein panelsamtale saman med Heidi Østbø Haugen, professor i Kinastudier Universitet i Oslo og Wrenn Yennie Lindgren, seniorforskar ved NUPI.

Moderator er Hans Jørgen Gåsemyr, seniorforskar ved NUPI.

Arrangementet er organisert i samarbeid mellom NUPI og Institutt for kulturstudiar og orientalske språk (UiO), i samanheng med Chens gjesteforskaropphald ved UiO som er støtta av prosjektet “Moving up the value chain” finansiert av Noreg forskingsråd (NFR). NUPIs pågåande prosjekt «Roads to Power» (NFR-finansiert) studerer politiske effektar av infrastrukturbygging i Asia.

Fudan-European Centre for China Studies har bidratt med organisatorisk støtte.

Ein lett frukost blir servert frå kl 08:30 og seminaret varer frå kl 09:00 til 10:30. Arrangementet blir også strøymt på NUPIs YouTube kanal (registrering ikkje nødvendig for digital deltaking).