MELD DEG PÅ SEMINARET HER!

COP27 markerer 30-årsjubileet for FNs klimakonvensjon (UNFCCC). I løpet av desse tretti åra har klimaregimet utvikla seg frå hovudsakleg å vere sentrerte rundt dei formelle klimaforhandlingane, til eit mangfald av klimainitiativ. Slike initiativ finn stad mellom statar og ikkje-statlege aktørar, innanfor og utanfor den formelle UNFCCC-prosessen. Ved sida av dette skiftet ser vi ei aukande spenning mellom den liberale handelsordenen og unilaterale/minilaterale klimatiltak, eksemplifisert ved EUs karbongrensejusteringsmekanisme (CBAM).

Med COP27 som bakteppe vil dette seminaret diskutere sentrale spørsmål som framgang i klimaforhandlingane, mekanismar for å akselerere nasjonale ambisjonar, moglege synergiar mellom UNFCCC og ikke-UNFCCC prosessar og korleis aukande geopolitisk rivalisering mellom Kina og USA kan påverke internasjonal klimapolitikk. Foredragshaldarar vil gi innsikt i den internasjonale konteksten som global klimapolitikk er ein del av, dei mest oppdaterte resultata av forhandlingsprosessen, og dessutan utsiktene til Europas leiarskap innan global klimapolitikk, og dei nordiske landas ambisiøse rolle blant dei europeiske landa.

Dette seminaret er eit samarbeid mellom Linköpings universitet, Stockholms universitet, Utenrikspolitiska Institutet (UI) og NUPI. Seminaret er finansiert av den svensken Energimyndigheten.

Første del av seminaret vil bli strøymd på NUPIs Facebook og YouTube-kanal.

Arrangementet varer frå 09.00 til 10.30.