Hopp til innhold
NUPI skole

Bergen Engines saken synliggjør behov for regelendringer

Bergen Engines-saken synliggjør et behov for regelendringer for å håndtere utenlandske investeringer i Norge, skriver Morten Skumsrud Andersen og Charlotte Hafstad Widerberg i en kronikk i Aftenposten nylig. I sin redegjørelse for saken i Stortinget omtalte også Justis- og beredskapsminister Monica Mæland NUPIs prosjekt COINS som nettopp studerer denne problemstillingen.

Daværende Næringsminister Monica Mæland på Havila Jupiter i Bergen i 2014.

Foto: Christine Spersrud Haug / NFD

Daværende Næringsminister Monica Mæland på Havila Jupiter i Bergen i 2014.

Foto: Christine Spersrud Haug / NFD

"Som et relativt lite og åpent land mottar Norge mange utenlandske investeringer. Noen av disse kan skape sikkerhetsutfordinger.

«Vi anser dette som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg i», uttalte Næringsdepartementet om at et russisk selskap ville kjøpe den norske bedriften Bergen Engines.

Forsvarsdepartementet sa først at sikkerhetsloven ikke var gjeldende, men så snudde de. Nå jobber flere departementer med saken.

Dette viser hvor krevende det er å balansere sikkerhetsinteresser og gevinstene av en åpen økonomi."

Slik innleder Charlotte Hafstad Widerberg, stipendiat ved det juridiske fakultet i Oslo, og Morten Skumsrud Andersen, seniorforsker på NUPI sin kronikk om Bergen Engines saken. 

For å sikre en god balanse mellom sikkerhetshensyn og behovet for å få inn utenlandsk kapital i form av investeringer, argumenterer de for regelendringer i Norge:

"I Norge vil myndighetene trolig kunne håndtere Bergen Engines-saken etter sikkerhetsloven. Denne saken vil imidlertid ikke være den eneste av sitt slag, og behandling av sikkerhetstruende oppkjøp bør fremover håndteres etter eierskapskontrollreglene. Da unngår man en reaktiv og hendelsesdreven håndtering.

Kontrollsystemer kan ikke eliminere risiko, men kan håndtere den. Sikkerhetsloven er et steg på veien. Men myndighetene bør legge opp til en mer gjennomsiktig og effektiv prosess for utenlandske investorer.

Arbeidet vil trolig kreve regelverksendringer i tillegg til en kommunikasjonsjobb overfor investorer og selskaper i Norge som i dag må håndtere oppkjøp i et lite forutsigbart juridisk landskap. Arbeidet er viktig for å ivareta nasjonal sikkerhet, men også for å sikre Norges velferdsgevinster."

Kronikken er basert på forskning gjort i rammen av NUPI-prosjektet COINS, og prosjektet har alt hatt virkning.

I sin redegjørelse for Stortinget om Bergen Engines-saken 23. mars uttalte Justis- og beredskapsminister Mæland følgende:

“Norsk Utenrikspolitisk Institutt – NUPI – har et pågående forskningsprosjekt Consequences of Investments for National Security – COINS som er finansiert av forskningsrådet. I tilknytning til dette prosjektet har NUPI utarbeidet anbefalinger til hvordan vi kan få bedre oversikt over utenlandsinvesteringer generelt, og over eiendom spesielt. Dette har resultert i at jeg, sammen med forsvarsministeren, har gitt NSM i oppdrag å publisere en oversikt over utenlandsk eierskap i ulike sektorer i sin årlige risikorapport. NSM og Statens kartverk er i tildelingsbrevene for 2021 også gitt et felles oppdrag om å utrede hvordan vi skal sikre best mulig oversikt over utenlandsk eierskap i eiendom. Samlet sett forventer vi at disse tiltakene vil gi oss bedre oversikt over utenlandsk eierskap i Norge”

Les hele redegjørelsen hennes her.

Temaer

  • Sikkerhetspolitikk
  • Internasjonal økonomi
  • Internasjonale investeringer