Irak er svært sårbart for klimaendringer og konsekvensene av klimaendringer. Landets sårbarhet er formet av dets fysiske eksponering, sterk avhengighet av naturressurser og lav tilpasningsevne på grunn av voldelig konflikt, fattigdom, politisk ustabilitet og korrupsjon. Irak er spesielt utsatt for flom, tørke og støvstormer, i økende grad knyttet til temperatur- og nedbørvariasjoner.

  • Økende temperaturer, redusert vanntilgjengelighet og større variasjon mellom år i nedbør påvirker landbruk i Iraq negativt, reduserer husholdningenes inntekt og mattilgjengelighet, og forverrer levebrødsusikkerhet. På grunn av eksisterende kjønnsnormer og vedvarende ulikheter, er  kvinner og jenter er sterkest påvirket av de negative effektene av klimaendringer.  
  • Lavt jordbruksutbytte og tap av levebrød bidrar til økt urban migrasjon. Urbane utfordringer inkluderer risiko for sosial uro og protester i vertsbyene.
  • Væpnede grupper og militser utnytter de økonomiske vanskelighetene i landet, som blir ytterligere forverret av effektene av klimaendringer, for rekruttering og støtte.
  • Svakt styresett øker mulighetene for eliteutnytting og korrupsjon. Dette fører til ytterligere marginalisering og ekskludering som igjen gir næring til klager og driver ustabilitet.

Effektene av klimaendringer merkes i flere kritiske sektorer – landbruk, vann, økonomi, folkehelse og miljø – som direkte påvirker livene til irakiske borgere. Imidlertid har tiltakene mot klimaendringene vært utilstrekkelige og betydelig påvirket av voldelig konflikt, politisk konkurranse, korrupsjon og mangel på økonomiske ressurser. Hvis tiltak uteblir, vil virkningene av klimaendringene forverre fattigdom og usikkerhet, og kan føre til sosial uro og ytterligere ustabilitet.

  • Du kan lese faktaarket og dets anbefalinger her.

Videre lesning:

Andre faktaark i denne serien: