I første halvdel av 2018 vil NUPI-tidsskriftet Nordisk Østforum (NØF) undersøke dette nærmere gjennom en artikkelserie som tar for seg nordiske perspektiver på Russland, med fokus på tiden etter at Ukraina-krisen eskalerte i 2014.

Dramatisk forverring

Dette er ikke første gang NØF har fokus på denne tematikken. Våren 2010 var Johnny Rodin gjesteredaktør for et temanummer med «Nordiska perspektiv på Ryssland» som tittel. Den gangen oppsummerte Rodin artikkelbidragene på følgende måte:

Det nordiska «jaget» kan alltså i hög grad ses som en reflektion av den ryske «andre». Författarna gör likaså tydligt att relationen till Ryssland oftast, med undantag för vissa perioder framförallt i Finland, ses i rent negativa eller åtminstone problematiska termer.

Nå, åtte år senere, og etter en periode med en dramatisk forverring av øst-vest-forholdet, er det på tide igjen å undersøke hvorvidt diskusjonen om Russland i de fire nordiske landene er så lik som man kanskje ville tro, og hvordan måten man nærmer seg Russland på reflekterer ulike historiske erfaringer og geopolitiske kontekster.

Les også:

Etter Ukraina

5. februar slapp NØF den første artikkelen i serien. Artikkelen er skrevet av Lars Rowe fra Fridtjof Nansens Institutt. Rowe bidro for åtte år siden med en artikkel om hvordan norsk-russiske relasjoner etter den første optimismen i kjølvannet av perestrojka og åpningen av Russland nå igjen var i ferd med å returnere til normaltilstanden.

Denne gang tar han for seg det norsk-russiske forholdet i kjølvannet av Ukraina-krisen. I de kommende månedene vil tidsskriftet publisere tilsvarende artikler om Russland sett fra Danmark, Finland og Sverige.

Les mer om NUPIs russlandsforskning her.