Hopp til innhold
NUPI skole

Hege Medin

Seniorforsker (bistilling)
NUPI_Hege_Medin_02_11.jpg

Kontaktinfo og filer

hege.medin@nupi.no
920 98 864
Originalbilde

Sammendrag

Hege Medin var seniorforsker hos NUPI. 

 

Ekspertise

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Regional integrasjon

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Norge som mål for utenlandske investeringer: Trender og forklaringer

Utenlandske investeringer er en viktig del av økonomien i mange land. Det gjelder også Norge, hvor utenlandskontrollerte foretak sysselsetter 21 prosent av arbeidstakerne i privat næringsliv. Samtidig vet vi at strømmene av investeringer internasjonalt er i endring, med vekst i aktiviteten fra stater som tidligere har investert lite utenlands. Det gjelder spesielt Kina, men også India, Russland og noen andre ikke-tradisjonelle investorland. I denne artikkelen studerer vi hvordan Norges posisjon som destinasjon for investeringer endrer seg. Vi diskuterer utviklingen i lys av etablerte teorier innen samfunnsøkonomi og statsvitenskap.

 • Internasjonale investeringer
Screenshot 2022-03-30 at 11.23.02.png
 • Internasjonale investeringer
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Premien for utenlandske eierskap i Norge: Opprinnelseslandskarakteristika og Kina-effffekten.

Mange studier fra en rekke ulike land viser at det er en premie for utenlandske eierskap; utenlandskontrollerte foretak (UKF) er større og mer produktive enn innenlandskontrollerte foretak. I artikkelen bruker jeg register- data til å vise at dette også gjelder for Norge. UKF har spesielt høye verdier av en rekke foretakskarakteristika som gjerne blir forbundet med produktivitet, slik som antall ansatte, omsetning per ansatt, verdiskapning per ansatt, lønn og vare- og tjenestehandel per ansatt. Ved hjelp av regresjonsanalyser estimerer jeg for eksem- pel at UKF har over 80 prosent flere ansatte enn innenlandskkontrollerte foretak og nesten 40 prosent høy- ere omsetning per ansatt (etter at det er tatt hensyn til at UKF kan være overrepresentert i enkelte næringer og/eller år). Blant foretakskarakteristikaene som blir studert, er det kun forskning og utviklingsaktivitet det ikke er noen UKF-premie for. Videre finner jeg at karakteristika ved opprinnelseslandet til UKF påvirker størrelsen på premien. Generelt er premien høyere jo større og mer utviklet opprinnelseslandet er og jo len- ger unna Norge det ligger. For antall ansatte, omsetning per ansatt og varehandel per ansatt er det dessuten en egen Kina-effekt; estimatene viser at kinesiske UKF, sammenlignet med andre UKF, har nesten 60 prosent flere ansatte, mer enn dobbelt så høy omsetning per ansatt og enda større vareeksport og import per ansatt.

 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Utenlandske direkteinvesteringer og eierskap i Norge

Utenlandske investeringer er en viktig del av økonomien i mange land. Det gjelder også Norge, hvor utenlandskontrollerte foretak sysselsetter 21 prosent av arbeidstakerne i privat næringsliv. Samtidig vet vi at strømmene av investeringer internasjonalt er i endring, med vekst i aktiviteten fra stater som tidligere har investert lite utenlands. Det gjelder spesielt Kina, men også India, Russland og noen andre ikke-tradisjonelle investorland. I denne artikkelen studerer vi hvordan Norges posisjon som destinasjon for investeringer endrer seg. Vi diskuterer utviklingen i lys av etablerte teorier innen samfunnsøkonomi og statsvitenskap.

 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
Publikasjoner
Publikasjoner

Hvem eier i Norge?

Mens andre har diskutert sikkerhetsloven og salget av en motorfabrikk i Bergen, har vi sjekket hvor god oversikten er over utenlandsk eierskap i hele Norge. Vi fant en del hull.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Why do firms import via merchants in entrepôt countries rather than directly from the source?

En økende andel av verdenshandelen foregår indirekte via mellommenn i tredjeland, såkalte entrepoter. I denne artikkelen anvendes et fullstendig og svært disaggregert datasett for norske bedrifters importtransaksjoner for å studere motivene bak å importere via slike mellommenn snarere enn direkte fra opprinnelseslandet. Jeg viser først at transaksjoner via entrepoter er mye mindre enn transaksjoner rett fra opprinnelseslandet. Deretter studere jeg hvilke faktorer som er assosiert med sannsynligheten for å importere indirekte. Egenskaper ved opprinnelseslandene – særlig høye handelshindringer og ufordelaktig geografisk plassering – er viktige når vi ikke kontrollerer for tidskonstant uobserverbar heterogenitet. Når vi kontrollerer for dette, er derimot karakteristika ved bedrifter og produkter de viktigste driverne. Mindre bedrifter med lavere produktivitet importerer oftere via entrepoter, spesielt når de importerer produkt-opprinnelseslands kombinasjoner som er relativt uviktige i deres totale import samt når de importerer produkter med små prisforskjeller og høy pris i forhold til vekt. Resultatene stemmer overens med teorier som hevder at mellommenn tilrettelegger for handel ved å redusere de faste handelskostnadene for bedrifter som bruker dem. Sånn sett kan mellommenn hjelpe mindre bedrifter med lavere produktivitet til å importere.

 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Norden
 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Norden
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Utenlandsk eierskap i eiendom i Norge: informasjonskilder og mulige oversikter

Rapporten gjennomgår sentrale kilder til informasjon om utenlandsk eierskap i eiendom i Norge. Den beskriver tiltak som kan bidra til bedre oversikt over slike eierskapsinteresser.

 • Internasjonale investeringer
 • Internasjonale investeringer
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Veier til informasjon om utenlandsk eierskap i Norge: kilder og metoder

Rapporten gjennomgår sentrale kilder til informasjon om utenlandsk eierskap i Norge, og da primært eierskapskontroll og eierandeler i foretak. Rapporten vurderer også noen internasjonale kilder og informasjonsverktøy, og diskuterer forslag som kan bidra til bedre oversikt over eierskapsinteresser i Norge.

 • Internasjonale investeringer
 • Internasjonale investeringer
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Tale er gull

En stor gruppe mennesker er i dag utenfor arbeidslivet fordi de av ulike årsaker ikke kan skrive på datamaskin. Dette er helt unødvendig fordi det i dag eksisterer teknologi for å diktere tekst og styre datamaskin ved hjelp av tale, såkalt talegjenkjenning.

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Avsporing fra Arbeidsdepartementet

Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av å få på plass talegjenkjenning på norsk er åpenbar.

Publikasjoner
Publikasjoner

Hvem er gått ut på dato

Vil handelsavtalen mellom EU og USA føre til tap snarere enn økonomiske gevinster? Grunnlaget for slike påstander er svakt.

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Europa
 • Nord-Amerika
 • EU
 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Europa
 • Nord-Amerika
 • EU
1 - 10 av 52 oppføringer