EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability (EU IDEA)

2018 - 2021 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
EU IDEA har et tredelt mål, nemlig å gjøre nybrottsarbeid på feltet differensiert integrasjon med hensyn til konseptuell tilnærming, policy og nettverk.

EUs utvikling og politiske utfordringer har tydelig vist at differensiert integrasjon eller fleksibilitet ikke lenger bør betraktes som en trussel mot integrasjonsprosessen.

Dette prosjektet reiser derfor et sett av spørsmål som er av interesse for både akademikere og beslutningstakere, nemlig hvorvidt, hvor mye og hvilken form for differenensiering som er forenelig med EUs prinsipper og verdier og som kan frembringe et mer effektivt, samstemt og demokratisk EU.

EU IDEA hevder at differensiering og fleksibilitet ikke bare er nødvendig for å løse noen av dagens utfordringer mer effektivt og gjøre unionen mer motstandsdyktig og mer lyttende til innbyggernes bekymringer. Differensiering er også ønskelig fordi dette introduserer nyttig fleksibilitet i det komplekse EU-maskineriet. Slik fleksibilitet må være i tråd med kjerneprinsippene i EU (for eksempel med tanke på styring og EUs identitet) og gjennomføres på en måte som EUs innbyggere, medlemsland og berørte tredjeland kan akseptere.
I lys av dette har EU IDEA tre hovedmålsettinger: å drive nybrottsarbeid knyttet til differensiert eller fleksibel integrasjon i EU når det gjelder i) begrepsutvikling og tilnærmingsmåter, ii) policy-utvikling og politisk praksis, og iii) nettverksbygging.

  • For med informasjon og regelmessige ppdateringer, besøk prosjektets hjemmeside her.

Når det gjelder (i) begrepsutvikling vil EU IDEA videreutvikle eksisterende tilnærminger og se nærmere på: juridiske forpliktelser og organisasjonenes bidrag til EU governance; muligheten for å redusere gapet mellom differensiering som begrep (og debattene om dette) og som politisk praksis gjennom å bruke et tverrfaglig og policy-orientert analytisk rammeverk; og muligheten for å redusere det stats-sentrerte fokuset og logikken rundt differensiering både i forskningen og den politiske debatten.

Med hensyn til (ii) policy design og politisk praksis, vil prosjektet fremme en tilnærming som tar større hensyn til de ulike dimensjonene ved disse. Til slutt vil EU IDEA tilstrebe (iii) å etablere et faglig felleskap mellom praktikere (community of practice), som ekseperter, beslutningstakere, innbyggere (særlig ungdom) og media, og derigjennom motvirke ‘bokstenkningen’ i debatten om EUs framtid. Dette for å nå bredere og å integrere ulike synspunkter i utviklingen av nye narrativer om konstitusjonalisme, integrasjon og differensiering.

EU IDEA består av partnere fra 15 ulike forskningsinstitusjoner på tvers av Europa og ledes av Italian Institute of International Affairs (IAI). Prosjektet har 9 ulike arbeidspakker og varer fra 2019 til 2021. Les mer om disse på den engelske versjonen av denne siden.

Se nærmere introduksjon til EU IDEAs arbeidspakker på prosjektets YouTube-kanal:Følg prosjektets Facebook-side her, og Twitter-konto på @IdeaEu

PS! EU IDEA vil publisere en rekke podcast-episoder i løpet av prosjektperioden. Følg podcasten, og hør første episode her:

Program

The project is funded by EU's H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019

Publikasjoner

Publication : Rapport
Screenshot 2022-05-27 at 14.29.47.png

Differentiated Integration and EU Outsiders: A Norwegian View

2022
Som ikke-medlem av EU og medlem av EØS siden 1994, har Norge et unikt juridisk, politisk og praktisk forholdt til EU. Denne rapporten, som bygger på semi-strukturerte ...