Societal Transformation in Conflict Contexts (TRANSFORM)

2017 - 2020 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
I en tid preget av sterk usikkerhet og endring: Hvordan kan enkeltmenneskers handlinger inspirere til kollektiv handling? Eller lede til at institusjoner endrer praksis på en slik måte at retningen samfunnet tar blir endret?

Hva kan vi lære fra konfliktområder om hvilke krefter som driver fram endringer i samfunnet? TRANSFORM undersøker hvordan små hverdagshandlinger av vanlige mennesker i krigssituasjoner kan utfordre tendenser til umenneskeliggjøring, utestengning og overgrep.

  • Dette prosjektet ledes av PRIO. Se prosjektets PRIO-hjemmeside her.

Det nye med dette prosjektet, er at det vil gå dypt inn i bakgrunnen for individuelle handlinger i krigssituasjoner, og hvordan slike handlinger kan fungere som inspirasjon for kollektiv handling og ny institusjonell praksis. Slike individuelle, sosiale og institusjonelle drivkrefter for endring har aldri før blitt undersøkt systematisk innenfor ett forskningsprosjekt, fordi skillelinjer mellom fagdispliner ofte hindrer at innsikt fra forskning på ett fagfelt kommer andre fagfelt til gode.

TRANSFORM kombinerer teoretisk nysgjerrighet om moraldrevne handlinger i situasjoner preget av sterk usikkerhet med empirisk forskning på faktiske handlinger og prosesser i krig og konflikt i Syria, Somalia og Myanmar. Det vil skje datainnsamling som kombinerer livshistorier og institusjonell etnografi med en ny metode som benytter grafiske illustrasjoner i samtaler i fokusgrupper. Dette vil skje i disse tre landene og blant flyktningegrupper fra disse landene både i regionen og i Norge.

Datainnsamling om de samfunnsmessige virkningene av vanlige borgeres moraldrevne mottiltak i form av handlinger som uttrykker empati, omsorg og beskyttelse i omgivelser som er preget av lidelse og marginalisering, gjør at TRANSFORM har ambisjoner om å bidra med et gjennombrudd innenfor det nye feltet «the anthropology of the good».
Forskningsgruppa er et samarbeid mellom Institutt for fredsforskning, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), University of London og Universidad de Extremadura, Spania. TRANSFORM vil resultere noe så ulikt som akademiske artikler og tegneserier om enkeltmenneskers historier fra krigsområder.

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (FRIPRO)

Publikasjoner

Publication : Akademisk artikkel
Comparative-education-review_large.gif

Education Activism in the Syrian Civil War:Resisting by Persisting

2021
Artikkelen analyserer utdanningsaktivisters motstandskraft i krigssituasjoner basert på livshistorieintervjuer med syrere som deltok i grasrotmobilisering ...