BRICS, Energy and the New World Order

NUPI-rapport
Summary:

ONS (Offshore Northern Seas) er en stor olje- og energikonferanse som finner sted annethvert år. I 2012 ble for første gang politikere og næringslivsledere invitert til ONS Summit. Til toppmøtet bestilte ONS en NUPI-rapport om BRIKS-landene, med et særlig søkelys rettet mot energi. Hovedrapporten er tverrfaglig, og ble 28. august 2012 presentert på ONS av NUPIs direktør Ulf Sverdrup.

Kapittel 1 av Karl Rich og Elana Wilson Rowe undersøker BRIKS-landenes roller som energiprodusenter og -konsumenter. Med Russland og Brasil som store produsenter, og Kina, India og Sør-Afrika som nettoimportører og konsumenter, utgjør BRIKS en heterogen gruppe.

Kapittel 2 av Arne Melchior tar for seg endringer i fordelingen av verdens BNP og handel, som har en sterk innvirkning på verdens energietterspørsel. Det har i femti år vært en stor omfordeling av økonomisk masse fra Vest-Europa til Asia. Det siste tiåret har Nord-Amerika hatt en sterkere nedgang, mens nye regioner som Afrika og Latin-Amerika har vokst. En ny økonomisk verdensorden er langt på vei kommet.

Kapittel 3 av Sverre Lodgaard undersøker BRIKS rolle på sikkerhetsområdet, med et særlig fokus rettet mot energisikkerhet. Ved å støtte «westfalske» normer om ikke-intervensjon, kan BRIKS-land i noen grad styrke sin egen tilgang til energi fra ulike regimer. Disse normene, og felles holdninger «mot Vesten» kan også bidra til mer BRIKS-samarbeid på sikkerhetsområdet.

Kapittel 4 av Stein Sundstøl Eriksen og Ole Jacob Sending vurderer Kinas og Indias roller i Afrika, og frykten for et «kappløp om Afrika». Analysen underbygger ikke en slik frykt. Integrasjonen mellom BRIKS og Afrika er en illustrasjon på de raskt voksende nye koblinger og samarbeid «utover Vesten».

I to bakgrunnsartikler foretar Arne Melchior en dypereanalyse av verdenshandel og økonomisk vekst, med store datasett for en lengretidsperiode. Analysen bekrefter omfordelingen av økonomisk makt og framvekstenav en ny økonomisk verdensorden. Veksten i Asia er industridrevet, med øktintra-regional handel. Veksten i de nye regionene det siste tiåret er i størregrad drevet av råvarer, med mer handel på tvers av kontinenter, og med enfallende andel for industrivarer i verdenshandelen.

En kortversjon av funnene i dette prosjektet kan leses i denne artikkelen i Hvor hender det:
https://www.nupi.no/index.php/nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2011/Nye-stjerner-i-verdenspolitikken-BRIKS

  • Published year: 2012
  • Full version: Last ned rapporten
  • Publisher: NUPI
  • Page count: 39
  • Language: Engelsk
  • Booklet: 28.08.12