Rapport

Mekanismer for screening av utenlandske investeringer. Oversikt over et utvalg land

Publisert: 19. apr. 2021
Sammendrag:

Etter tusenårsskiftet har åpne økonomier i økende takt satt i gang prosesser for å vurdere risikoen av utenlandsinvesteringer. Bakgrunnen for dette er økende grad av investeringer fra
mindre transparente økonomier, frykt for svekket konkurranse blant internasjonale aktører, samt teknologiske endringer som kan gjøre stater mer utsatte. Dette har blant annet fått EU til
å vedta en regulering som etablerer et rammeverk for screeningmekanismer (Regulation (EU) 2019/452).

Utviklingen de seneste årene - og særlig i løpet av COVID-19 pandemien - er at slike mekanismer ekspanderer, blir mer detaljerte og permanente, og omfatter større deler av
økonomien, med lavere terskelkriterier og dermed et økende antall transaksjoner som screenes.