Hopp til innhold
NUPI skole

Forskningsprosjekt

Consequences of Investments for National Security

Hvordan kan liberale åpne samfunn høste fordelene av åpne økonomier, samtidig som de beskytter sine legitime sikkerhetsinteresser? I prosjektet «Consequences of Investments for National Security» undersøker vi hvordan liberale økonomier kan tiltrekke utenlandske investeringer, og samtidig redusere og håndtere risikoen forbundet med slike investeringer.

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Utviklingspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Norden
 • Styring
 • EU

Når utenlandske aktører ønsker å investere, har investeringene tradisjonelt sett møtt få reguleringer og restriksjoner. I perioden dominert av «Washington-konsensus» –  en politisk enighet om åpne markeder og fri konkurranse – vurderte man utenlandsinvesteringer som positive siden de ofte skapte arbeidsplasser og innovasjon, og sikret tilgang på kapital og teknologi.

Det siste tiåret har imidlertid tonen skiftet. Før var det vanligst at utenlandske investeringer beveget seg mellom industrialiserte land, eller til utviklingsland. I det siste har vi sett en stor økning i investeringsstrømmer fra land Norge ikke kan ha et sikkerhetssamarbeid med, som Kina og Russland. Noen av investorene kan også ha tilknytning til statsapparatet i disse landene. 

Se prosjektleder Morten Skumsrud Andersen forklare COINS-prosjektet:

Oppmerksomheten rundt sikkerhetsaspektet ved investeringer fra utlandet har dermed økt. Noen utenlandske investeringer kan skade samfunnsmessig eller nasjonal sikkerhet, spesielt hvis de er relatert til kritisk infrastruktur, skaper usunn avhengighet eller gir utenforstående aktører uønsket tilgang til sensitiv informasjon. Man spør seg hvem det er som egentlig investerer, og om motivene for å investere kan være mer enn bare profitt. I mange land har dermed utenlandske investeringer blitt en sentral utfordring for nasjonal sikkerhet. EU har innført nye regler for å kontrollere investeringer fra utlandet. De Nordiske landene innfører også strengere kontroller for utenlandsinvesteringer - Norge har en ny sikkerhetslov - og investeringer fra land som Kina og Russland nevnes i trusselvurderingene til sikkerhetstjenestene.

I Norge ble denne utviklingen tydeliggjort av saken om det mulige russiske oppkjøpet av Bergen Engines.

COINS

Med dette oppstår en ny utfordring: Hvordan kan liberale åpne samfunn høste fordelene av åpne økonomier, samtidig som de beskytter sine legitime sikkerhetsinteresser? I prosjektet «Consequences of Investments for National Security» undersøker vi hvordan liberale økonomier kan tiltrekke utenlandske investeringer, og samtidig redusere og håndtere risikoen forbundet med slike investeringer.

Denne balansen mellom åpehet og sikkerhet er vanskelig, og vil avhenge av de forskjellig landenes behov for investeringer, risikovillighet, og kapasitet for kontroll. Noen stater er strenge, mens andre er skeptiske til å kontrollere og begrense investeringer. Forskjellige kontrollregimer kan føre til internasjonale spenninger, som vi har sett i diskusjoner mellom USA og Europa angående Huaweis ønske om å investere i 5G nettet.

Dette er en utfordring også fordi hva «sikkerhet», «nasjonale interesser» eller «kritisk infrastruktur» er, ikke gir seg selv. Så hvor bredt skal man definere dette? Det er ganske klart at dette er forsvarsinstallasjoner og våpenindustri, og også strøm, internett, og slike ting. Men hva med arbeidsplasser, kapasitet for innovasjon og konkurransekraft, flyselskaper, tog og jernbane, landbruk, miljø? Er investeringer i dette en sikkerhetsutfordring stor nok til potensielt å stoppe dem? Hvor mye av positive investeringer som vi ønsker stenger man for da?

Dette dillemmaet blir enda mer komplisert når vi vet at proteksjonisme, økonomisk nasjonalisme, og motstand mot globalisering er økende i mange land. Når begrepet om hva som er sikkerhet utvides, vil det ofte være nærliggende å benytte sikkerhetsargumentet som et påskudd for en proteksjonistisk politikk.

Det handler imidlertid om mer enn proteksjonisme - det handler om maktpolitikk, og interstatlige interaksjoner i den globale økonomien. Vi ser at økonomi og investeringer i økende grad blir en arena for maktpolitikk, der egen sikkerhet kan trumfe den kollektive interessen i et åpent økonomisk system og en liberal orden.

Norge er som en liten/mellomstor stat avhengig av et stabilt, multilateralt system og gevinstene av en åpen økonomi. Vi må som andre også ta sikkerhetshensyn. Så hva gjør vi?

 

I COINS vil vi blant annet:

 • Se nærmere på hvordan, under hvilke betingelser, og i hvilken grad utenlandske investeringer representerer en sikkerhetsutfordring, og hvordan man best skal forstå, vurdere, måle, redusere og håndtere risiko.
 • Utvikle et nytt datasett som gjør at vi bedre kan forstå omfanget og utviklingen av utenlandske investeringer.
 • Gjennomføre en internasjonal komparativ studie av hvordan ulike land tolker og vurderer risiko og hvordan de har utformet juridiske og politiske instrumenter for å redusere slike risikoer. Her vil vi også vurdere noen av de mulighetene og begrensningene som ligger i nærmere europeisk samarbeid på dette området.
 • Den overordnede ambisjonen med prosjektet er å øke forståelsen vår for risikoen forbundet med utenlandske investeringer, teoretisk, konseptuelt og empirisk, samt å produsere forskningsbasert kunnskap som kan bidra til å støtte beslutningsprosesser for å redusere slike risikoer på best mulig måte.

Presentasjon av coins

Se Morten S. Andersen, Hege Medin and Ulf Sverdrup (NUPI) snakke om kinsesiske investeringer i Nord-Europa, i deres presentasjon av COINS-prosjektet på det andre webinaret i serien "China-Europe research highlights" fra China in Europe Research Network (CHERN):

Prosjektleder

Morten Skumsrud Andersen
Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for global orden og diplomati

Deltakere

Ulf Sverdrup
Tidligere direktør
Jakub M. Godzimirski
Forsker I
Hans Jørgen Gåsemyr
Seniorforsker
Henrik Stålhane Hiim
Tidligere ansatt
Halvard Leira
Forsker I
Hege Medin
Seniorforsker (bistilling)
Øyvind Svendsen
Seniorforsker

Aktuelt

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

PODKAST: Går verden slik vi kjenner den i oppløsning?

Vi lever i en turbulent, uforutsigbar og farlig tid. Hva er dette nye, ukjente som står på dørterskelen?
 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Menneskerettigheter
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Når blir akademisk samarbeid sikkerhetspolitisk risiko?

Forskning er i ferd med å bli i en sentral arena i den geopolitiske rivaliseringen, skriver NUPI-direktør Ulf Sverdrup.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Globalisering
 • Diplomati
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Norden
Ulf-kronikk-akademia-og-Kina_system_toppbilde.jpg
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Fikk Hjernekraftprisen 2021

Seniorforsker Morten S. Andersen brukte legofigurer og monopolpenger for å forklare konsekvenser av utenlandsinvesteringer i Norge i en film myntet på allmennpublikummet. 9. november ble han hedret med Hjernekraftprisen.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
Morten-videorgab-COINS1_system_toppbilde.jpeg
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Bør vi bekymre oss for investeringer fra utlandet?

Mellom 2008 og 2016 økte kinesiske investeringer i Europa fra 7,5 milliarder kroner til 375 milliarder, og overskriftene om investeringer fra utlandet har vært mange de siste årene. I NUPI-prosjektet COINS kartlegger forskerne konsekvensene av internasjonale investeringer i Norge.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Norden
 • Styring
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Hvem eier i Norge? NUPI-forskere fant en del hull i eierskapsoversiktene

NUPI-forskere har sjekket hvor god oversikten er over utenlandsk eierskap i hele Norge.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Europa
 • Norden
Bildet viser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i bakgrunnen og justis- og beredskapsminister Monica Mæland i front.
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Bergen Engines saken synliggjør behov for regelendringer

Bergen Engines-saken synliggjør et behov for regelendringer for å håndtere utenlandske investeringer i Norge, skriver Morten Skumsrud Andersen og Charlotte Hafstad Widerberg i en kronikk i Aftenposten nylig. I sin redegjørelse for saken i Stortinget omtalte også Justis- og beredskapsminister Monica Mæland NUPIs prosjekt COINS som nettopp studerer denne problemstillingen.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Nordmenn skeptiske til investeringar frå Russland og Kina

Fleire er positive enn negative til utanlandske investeringar - men skeptiske til somme land.

 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Norden
Bildet viser et lysende Huawei-skilt på toppen av et bygg på Majorstuen i Oslo
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Kronikk: Skepsis til kinesiske investeringer

I nordiske land er det en negativ holdning til investeringer fra både Russland og Kina.

 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
 • Asia
 • Norden
Bildet viser en silhuett foran en Huwai-reklameplakat

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner

Hvem eier i Norge?

Mens andre har diskutert sikkerhetsloven og salget av en motorfabrikk i Bergen, har vi sjekket hvor god oversikten er over utenlandsk eierskap i hele Norge. Vi fant en del hull.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
Publikasjoner

Mekanismer for screening av utenlandske investeringer. Oversikt over et utvalg land

Etter tusenårsskiftet har åpne økonomier i økende takt satt i gang prosesser for å vurdere risikoen av utenlandsinvesteringer. Bakgrunnen for dette er økende grad av investeringer fra mindre transparente økonomier, frykt for svekket konkurranse blant internasjonale aktører, samt teknologiske endringer som kan gjøre stater mer utsatte. Dette har blant annet fått EU til å vedta en regulering som etablerer et rammeverk for screeningmekanismer (Regulation (EU) 2019/452). Utviklingen de seneste årene - og særlig i løpet av COVID-19 pandemien - er at slike mekanismer ekspanderer, blir mer detaljerte og permanente, og omfatter større deler av økonomien, med lavere terskelkriterier og dermed et økende antall transaksjoner som screenes.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonale investeringer
 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonale investeringer
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Veier til informasjon om utenlandsk eierskap i Norge: kilder og metoder

Rapporten gjennomgår sentrale kilder til informasjon om utenlandsk eierskap i Norge, og da primært eierskapskontroll og eierandeler i foretak. Rapporten vurderer også noen internasjonale kilder og informasjonsverktøy, og diskuterer forslag som kan bidra til bedre oversikt over eierskapsinteresser i Norge.

 • Internasjonale investeringer
 • Internasjonale investeringer
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Utenlandsk eierskap i eiendom i Norge: informasjonskilder og mulige oversikter

Rapporten gjennomgår sentrale kilder til informasjon om utenlandsk eierskap i eiendom i Norge. Den beskriver tiltak som kan bidra til bedre oversikt over slike eierskapsinteresser.

 • Internasjonale investeringer
 • Internasjonale investeringer
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Norsk eierskapskontroll kan avskrekke utenlandske investorer

Som et relativt lite og åpent land mottar Norge mange utenlandske investeringer. Noen av disse kan skape sikkerhetsutfordinger. «Vi anser dette som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg i», uttalte Næringsdepartementet om at et russisk selskap ville kjøpe den norske bedriften Bergen Engines. Forsvarsdepartementet sa først at sikkerhetsloven ikke var gjeldende, men så snudde de. Nå jobber flere departementer med saken. Dette viser hvor krevende det er å balansere sikkerhetsinteresser og gevinstene av en åpen økonomi.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonale investeringer
 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonale investeringer
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Utenlandsinvesteringer i sjømatnæringen og norsk tilknytning til EU

I kapittelet drøfter vi utenlandsinvesteringer i sjømatnæringen og Norges forhold til EU. Mens eierskap i fangst hovedsakelig er nasjonalt, er oppdrettsnæringen preget av multinasjonale selskaper. Norge og mange EU-land har begrensninger på utenlandsk eierskap i fangst. Derimot er det ikke tilsvarende begrensninger på utenlandsk eierskap i foredling eller i oppdrett. Alternative tilknytningsformer til EU kan påvirke investeringsstrømmer i fiskerisektoren.

 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
Publikasjoner

The Nordic shift: China’s uphill battle for public approval in northern Europe

En ny spørreundersøkelse viser at selv frihandelsentusiastene i Europas nordlige hjørne revurderer sine holdninger til kinesiske investeringer, skriver forfatterne i denne kronikken.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Asia
 • Norden
 • EU
 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Asia
 • Norden
 • EU

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Utviklingspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Norden
 • Styring
 • EU

Prosjektleder

Morten Skumsrud Andersen
Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for global orden og diplomati

Deltakere

Ulf Sverdrup
Tidligere direktør
Jakub M. Godzimirski
Forsker I
Hans Jørgen Gåsemyr
Seniorforsker
Henrik Stålhane Hiim
Tidligere ansatt
Halvard Leira
Forsker I
Hege Medin
Seniorforsker (bistilling)
Øyvind Svendsen
Seniorforsker