Fredsbevaring er eit av dei viktigaste verktøya FN har til å halde oppe internasjonal fred og tryggleik. Den tidlegare generalsekretæren for FN, Ban Ki-moon, har referert til fredsbevaring som FNs flaggskipsføretak.

Ei fortid med både suksessar og fiaskoar, mange dødsfall, og nye truslar som valdeleg ekstremisme, har likevel reist spørsmål om FNs fredsbevarande styrkar framleis er eigna til å utføre måla sine. FN og andre internasjonale organisasjonar som utfører fredsoperasjonar, inkludert Den afrikanske unionen (AU) og Den europeiske unionen (EU), er derfor under auka press for å rettferdiggjere effektiviteten og effekten av engasjementa deira.

På dette seminaret rettar vi merksemda mot effektiviteten av FNs oppdrag i Mali (MINUSMA) og Sør-Sudan (UNMISS). Her vil forskarar frå nettverket Effectiveness of Peace Operations (EPON) presentere funn frå studiar av desse to operasjonane. Kvar presentasjon vil bli følgt av eit panel beståande av ein representant frå FN-oppdrag, og dessutan ein representant frå ein lokal sivilsamfunnsorganisasjon frå dei to landa.

Eit samandrag av den kommande rapporten om FNs fredsoperasjon i Mali er tilgjengeleg her:

Assessing the Effectiveness of the United Nations Mission in Mali (MINUSMA)

EPON-rapporten om FNs fredsoperasjon i Sør-Sudan er tilgjengeleg her:

Assessing the Effectiveness of the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)

NUPI har fått finansiering frå Noregs forskingsråd og Utanriksdepartementet til å støtte EPON og forskinga for nettverket, inkludert gjennom prosjektet om FNs fredsoperasjonar (UNPOP) og Training for Peace (TfP)-programmet.

Seminaret blir strøymt direkte på NUPIs YouTube-kanal: