Små og mellomstore statar som dei nordiske landa er avhengige av den økonomiske, politiske og samfunnsmessige vernet frå større statar og internasjonale organisasjonar for å overleve og trivast. Det er dette professor Baldur Thorhallsson skriv om i den nye boka si Small States and Shelter Theory: Iceland's External Affairs (Routledge, 2018).

Under dette seminaret skal Baldur Thorhallsson, Juha Jokela og Nina Græger diskutere kva slags tryggingsrelasjonar Island, Finland og Noreg søkjer med stormakter som USA og Russland. Korleis posisjonerer nordiske statar seg i forhold til EU og NATO? Og kva moglegheiter er det for meir nordisk tryggingssamarbeid?

Baldur Thorhallsson er professor på Fakultet for statsvitskap ved Universitetet på Island, der han også er forskingsdirektør ved Senter for små statar. Han er Jean Monnet Chair i europastudiar. Hans forsking fokuserer primært på småstatsstudium, europeisk integrasjon og Islands utanrikspolitikk.

Juha Jokela er programdirektør for European Union Research Programme ved Finnish Institute of International Affairs (FIIA). Hans noverande forskingsområde omfattar differensiert integrasjon og Brexit, EUs utanriks- og tryggingspolitikk, og Finlands EU-politikk.

Nina Græger er seniorforskar ved NUPI i forskingsgruppa for global orden og diplomati. Forskingsinteressene hennar er tryggingspolitikk og internasjonale organisasjonar, IR, europeisk, transatlantisk og norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk, og militær sosiologi.

Ordstyrar er seniorforskar og leiar for forskingsgruppa for global orden og diplomati, Kristin Haugevik.

Arrangementet blir strøymt direkte på NUPIs YouTube-kanal.

Dette seminaret er ein del av prosjektet Nordiske svar på geopolitiske utfordringar (GEONOR).