Nordiske svar på geopolitiske utfordringer (GEONOR)

2016 - 2019 (Avsluttet) Prosjektnummer: 17027
Forskningsprosjekt
Hvilke utenrikspolitiske verktøy har de nordiske lands regjeringer, når de nå står overfor en ny og mer utfordrende geopolitisk situasjon?

De nordiske land står overfor en ny og mer utfordrende geopolitisk situasjon. For noen år siden var det mulig å etablere en samlet internasjonal respons på en rekke konflikter, ofte via FN. Dagens situasjon preges imidlertid av at stormaktsrivalisering er blitt en del av nasjonale og regionale konflikter. Samtidig utfordrer hendelser som finanskrisen og flyktningkrisen etablert politikk i de fleste europeiske land, inkludert de nordiske. Cybertrusler har blitt mer fremtredende, og effektive mottiltak forutsetter samarbeid mellom statlige og private aktører – ofte utenlandske. I denne situasjonen fremstår mange etablerte verktøy for krisehåndtering som mindre egnet enn før. Også etablerte multilaterale organisasjoner som EU, NATO, og FN mangler i mange tilfeller gode svar på utfordringene man står overfor.

Dette felles nordiske forskningsprosjektet tar som utgangspunkt at det er behov for nytenkning rundt den politiske verktøykassen som er tilgjengelig i de nordiske land. 

Prosjektet fokuserer på hvilke instrumenter og tiltak som brukes i de ulike land, hvordan det utenrikspolitiske arbeidet er organisert, og hvordan politikken står i forhold til trusselbildet og til politiske prioriteringer i fem landene. Dette arbeidet vil i neste omgang muliggjøre diskusjon om hvorvidt tilgjengelige tiltak og politiske instrumenter – som militær bistand, politisamarbeid, diplomatiske konferanser eller økonomisk bistand – fremstår som effektive gitt de utenrikspolitiske utfordringer man nå står overfor. Med andre ord er målet med studien noe mer enn å kun identifisere hvordan ressurser kobles til politiske prioriteringer: vi ønsker å bidra til diskusjoner om hvorvidt, og hvordan, man kan utvikle nye tiltak, nye organisasjonsformer, nye samarbeidsarenaer i Norden for å svare på nye trusler og utfordringer.

Prosjektet finansieres av Nordisk Ministerråd.

Prosjektdeltakerne er fra de fem utenrikspolitiske forskningsinstituttene i Norden: Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Dansk institutt for internasjonale studier (DIIS)Ulkopoliittinen instituutti (FIIA), Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands (IIA) og Utrikespolitiska institutet (UI)


Publikasjoner

Publication : ARTIKKEL_POP

Norden i verden

2019
Hver for seg er de nordiske landene relativt små, men sammen er de på størrelse med en stormakt. Og med en verdenspolitikk i endring er samarbeidet mellom ...
Publication : KRONIKK

Nordiske svar på geopolitiske utfordringer

2018
Ukens analyse for DNAK er skrevet av seniorforsker Kristin Haugevik og forskningssjef Ole Jacob Sending, begge ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). ...
Publication : NUPI Policy Brief

Nordic responses to Brexit: Making the best of a difficult situation

2018
This policy brief examines how the British decision to withdraw from the EU has influenced the political debates in and foreign policies of the five Nordic ...
Publication : ARTIKKEL

Norske svar på internasjonale utfordringer: Retorisk endring, stabilitet i tiltak

2018
Norsk utenrikspolitikk omtales ofte som preget av konsensus og stabilitet, hvor kobling til NATO og USA, støtte til FN, og en aktiv europapolitikk er ...
Publication : LEDER

Introduksjon: Nordiske svar på geopolitiske utfordringer

2018
Denne artikkelen introduserer et temanummer om hvordan de fem nordiske landene – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – fremstiller og responderer ...
Publication : ARTIKKEL

Norden og Storbritannia – et nytt avsnitt

2017
I denne temautgaven av Internasjonal Politikk ser vi nærmere på hva Storbritannias EU-uttreden vil kunne bety for Norden og de enkelte nordiske land. ...

Prosjektleder

Temaer
Norden  Sikkerhetspolitikk  Styring  Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  EU  NATO  FN  Europa
Deltakere

Mikkel Frøsig Pedersen

Assisterende administrasjonssjef

 

Eksterne

Louise Riis Andersen, Danish Institute for International Studies
Katja Creutz, Finnish Institute for International Studies
Pia Hansson, Institute of International Affairs, University of Iceland
Björn Fägersten, Swedish Institute of International Affairs
Björn Jerdén, Swedish Institute of International Affairs
Baldur Þórhallsson, Institute of International Affairs, University of Iceland

Arrangementer
ons. 6 mar. 2019
Event
Time: 13:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Vern, tryggleik og små statar: Norden og ei verd i endring

Korleis svarer nordiske statar på geopolitiske endringar i nabolaget sitt? Kva moglegheiter har dei til å auke eigen tryggleik og innverknad på den internasjonale arenaen?

tor. 12 apr. 2018
Event
Time: 12:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Kva har Brexit å seie for Norden?

Storbritannias avgjerd om å trekkje seg ut av EU i 2016 markerte eit skilje i historia om europeisk integrasjon. Kva betyr Brexit for dei nordiske landa?