Eit av hovudfunna i den nyaste utgåva av Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) den årlege rapporten sin om det digitale risikobiletet viser altså at talet på alvorlege digitale hendingar har stige kraftig berre på nokre få år.

Vi har invitert avdelingsdirektør i Nasjonalt cybertryggingssenter  Bente Hoff til NUPI for å presentere dei viktigaste funna frå rapporten og gi ein introduksjon til det stadig meir komplekse trusselbiletet.

Samtidig som talet på hendingar blir fleire og meir alvorlege, aukar spenningane i internasjonal politikk, og digital teknologi er i sentrum av kontroversar verda over. Lars Gjesvik frå NUPIs forskingssenter for digitalisering og cybertryggleik skal snakke om korleis det store geopolitiske biletet heng saman med auken i alvorlege hendingar her heime.

Praktisk info:

Du vil du ikkje få ein stadfestingse-post ved påmelding.

Dette arrangementet blir ikkje strøymt.

Smittevern: Sjølv om mange er vaksinerte, er ikkje pandemien over. Dei generelle smittevernråda som framleis gjeld er:

Hald deg heime viss du er sjuk

Test deg for covid-19 viss du har symptom på luftvegsinfeksjon. Dette gjeld både vaksinerte og ikkje-vaksinerte. 

Ha god hand- og hostehygiene

Viss du tilhøyrer ei risikogruppe, følg råd til personar i risikogrupper (fhi.no)