Torsdag 3.9 ble boken Strategisk ledelse i krise og krig - Det norske systemet lansert på et arrangement gjennomført av Utsyn og Polyteknisk Forening. Boken tar for seg systemet vi har i Norge for håndtering av ulike typer nasjonale kriser og diskuterer særlig utfordringer som går på tvers av departementer og etater. Dette er kriser som truer samfunnssikkerheten og statssikkerheten, som mulige hendelser i de maritime nordområdene, terror og cybertrusler.

Redaktører for boken er Ann Karin Larssen og Gjert Lage Dyndal. 

- Arbeidet med denne boken startet som en revisjon av boken med samme navn fra 2010, men ble til en 90% ny bok. Det har skjedd store endringer i dette systemet i Norge siden hendelsen 22. juli 2011, sa Dyndal under lanseringen på Polyteknisk Forening. Se lanseringen her:

 

Viktige forslag om endringer i Etterretningstjenestene

«Strategisk ledelse i krise og krig» har fire hoveddeler, og en av disse omhandler etterretning og situasjonsforståelse. Kapittelet "Etterretningstjenestene og det nye trusselbildet: Er de beredt?" er skrevet av seniorforkere ved NUPI Karsten Friis og Vegard Valther Hansen

- Dette kapittelet handler først og fremst om Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten (E-tjenesten) i Forsvaret. Begge tjenestene beskriver i sine åpne trusselvurderinger et svært krevende internasjonalt trusselbilde. Spørsmålet vi stiller i dette kapittelet er om E-tjenesten og PST er godt nok beredt til å møte det trusselbildet de selv beskriver, sier Vegard Valther Hansen. 

Dagens situasjon stiller langt høyere krav til koordinering, samarbeid, og samhandling mellom tjenestene en tidligere. Samtidig har det vært, og er, en rekke ulike utfordringer knyttet til samarbeid mellom PST og E-tjenesten. Disse bunner i en rekke ulike faktorer, slik som ressurser, mandat, organisering og kultur, skriver kapittelforfatterne. De foreslår en rekke reformer som bygger videre på dagens modell, men som de mener vil løse utfordringene. Sentralt i forslagene er å styrke og rendyrke den etterretningsfaglige delen av PST. I tillegg foreslår de ny lovgivning for PST.

- Den nye e-loven er et viktig skritt i riktig retning. Men den er ikke tilstrekkelig, sier Valther Hansen.

I tillegg foreslår Friis og Valther Hansen å ta grep som gjør at E-tjenesten i større grad blir en nasjonal og også en sivil tjeneste ved å organisere den inn under Forsvarsdepartementet som en egen etat.

- Dette, i kombinasjon med en styrking av FDs daglige styring av E-tjenestens operative aktivitet i tett dialog med JD, UD og SMK, vil gjøre det enklere å påta seg oppdrag av nasjonal strategisk art, men som ikke vil falle naturlig under Forsvarssjefens eller FDs egne prioriteringer, skriver kapittelforfatterne.

Etterretningstjenestene var også et tema i en helt fersk podcast der Valther Hansen deltok. Lytt til podcasten her:

#PolyPod: Overvåkning i samfunnet