Hopp til innhold
NUPI skole

Thea Willoch Njaastad

Tidligere ansatt
thea_njaastad_11.jpg

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Thea Willoch Njaastad var masterstudent ved NUPI.

Ekspertise

 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Nasjonsbygging
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • AU

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport
Sarah-Myriam Martin-Brûlé, Andrew E. Yaw Tchie, Olajumoke ( Jumo) Ayandele, Thea Willoch Njaastad

UNITAMS Mandate Renewal Study: Fostering a Process of Trust and Inclusivity

FNs integrerte overgangshjelpsmisjon i Sudan (UNITAMS) ble opprettet 3. juni 2020 under FNs sikkerhetsråds (UNSC) resolusjon 2524 for å støtte Sudan under overgangen til demokratisk styre, og den ble fornyet året etter gjennom SC 2579(2021). UNITAMS ble unnfanget og designet for å svare på nye og langvarige problemer i Sudan: den politiske overgangsprosessen som begynte med desemberrevolusjonen i 2018 og arven etter væpnede konflikter. Oppdragets mandat anerkjenner eksplisitt de negative effektene av klimaendringer på stabiliteten i Sudan og understreker behovet for hensiktsmessig risikovurdering og risikostyringsstrategier. Likevel, siden vedtakelsen av misjonens mandat i juni 2020 og fornyelsen i juni 2021, har Sudans politiske, sikkerhetsmessige og økonomiske situasjon blitt betydelig forverret. Et forsøk på militærkupp i september 2021, etterfulgt av et vellykket statskupp 25. oktober 2021, har ytterligere forverret Sudans politiske krise, økt usikkerhet, undergravd økonomien og resultert i avbrudd i bilateral og internasjonal finansiering – alt midt i den pågående pandemi. Denne raskt skiftende politiske, sikkerhetsmessige og økonomiske konteksten har plassert UNITAMS i en svært delikat posisjon i forhold til vertsregjeringen. Det har krevd at UNITAMS fokuserer en betydelig del av sin oppmerksomhet på gode embeter og diplomati, slik at den, sammen med Den afrikanske union (AU), Intergovernmental Authority on Development (IGAD), og andre internasjonale partnere og sudanesiske interessenter, kan støtte en prosess sikte på å bringe Sudans overgang tilbake på sporet. Mens UNITAMS-mandatet forblir relevant og tilstrekkelig, må misjonen fortsatt gis fleksibilitet til å tilpasse fokuset til den raskt skiftende dynamikken på bakken. UNITAMS’ gode kontorers rolle bør forbli i sentrum for misjonens innsats i løpet av neste mandatperiode, og hjelpe sudanesiske interessenter med å finne et inkluderende politisk oppgjør som kan sikre en overgang til demokratisk styre på mellomlang til lang sikt. Samtidig bør misjonen fortsette sitt arbeid til støtte for sine andre mål og prioriteringer, inkludert beskyttelse av sivile, gjennomføring av fredsavtalen, og rådgivning og kapasitetsbygging, særlig knyttet til rettsstatssektoren. Misjonen bør styrke sitt fokus på og evne til å integrere klimarelaterte sikkerhetsrisikoer i sitt analytiske arbeid, spesielt når det gjelder å støtte lokal konfliktforebygging, demping og forsoningsarbeid for å forhindre interkommunal vold. Selv om det har vært betydelige fremskritt i å styrke samarbeidet mellom FN, AU og IGAD, må opprettholdelse og opprettholdelse av partnerskapet fortsatt være en nøkkelprioritet i misjonens arbeid for å fremme regional stabilitet.

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • FN
UNITAMS report cover.png
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport
Sarah-Myriam Martin-Brûlé, Andrew E. Yaw Tchie, Olajumoke ( Jumo) Ayandele, Thea Willoch Njaastad

UNITAMS Mandate Renewal Study: Fostering a Process of Trust and Inclusivity

The United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS) was established on 3 June 2020 under UN Security Council (UNSC) Resolution 2524 to support Sudan during its transition to democratic rule and it was renewed the following year through SC 2579(2021). UNITAMS was conceived of and designed to respond to new and long-standing issues in Sudan: the political transition process that began with the December 2018 revolution and the legacy of armed conflicts. The Mission’s mandate explicitly recognises the adverse effects of climate change on the stability of Sudan and stresses the need for appropriate risk assessment and risk management strategies. Yet, since the adoption of the Mission’s mandate in June 2020 and its renewal in June 2021, Sudan’s political, security and economic situation has deteriorated significantly. An attempted military coup in September 2021, followed by a successful coup d’état on 25 October 2021, has further worsened Sudan’s political crisis, increasing insecurity, undermining the economy, and resulting in the interruption of bilateral and international funding—all amidst the continuing global pandemic. This fast-changing political, security and economic context has placed UNITAMS in a very delicate position in relation to the host government. It has required UNITAMS to focus a significant portion of its attention on good offices and diplomacy so that, together with the African Union (AU), Intergovernmental Authority on Development (IGAD), and other international partners and Sudanese stakeholders, it can support a process aimed at bringing Sudan’s transition back on track. While the UNITAMS mandate remains relevant and adequate, the Mission must continue to be allowed the flexibility to adapt its focus to the fast-changing dynamics on the ground. UNITAMS’ good offices’ role should remain at the centre of the Mission’s efforts during the next mandated period, helping Sudanese to find an inclusive political settlement that can secure a transition to democratic rule in the medium to long term. At the same time, the Mission should continue its work in support of its other objectives and priorities, including the protection of civilians, the implementation of the peace agreement, and advisory and capacity building, particularly related to the rule-of-law sector. The Mission should strengthen its focus on and ability to integrate climate-related security risks into its analytical work, especially as it relates to supporting local conflict prevention, mitigation and reconciliation efforts to prevent inter-communal violence. While there has been significant progress in strengthening collaboration among the UN, AU and IGAD, maintaining and sustaining the partnership must remain a key priority in the Mission’s work to promote regional stability.

 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
UNITAMS.PNG
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
Publikasjoner
Publikasjoner

Assessing the Effectiveness of the United Nations Mission to South Sudan (UNMISS)

Ahead of the March 2022 renewal of the mandate for the UN Mission in South Sudan (UNMISS), the Effectiveness of Peace Operations Network (EPON) conducted an assessment focused on two core mandate areas: protection of civilians (PoC) and support for the peace process. Based on the assessment to follow, the report lays out several strategic considerations for the new UNMISS mandate: Contingency planning and preparedness: The Mission has made significant progress in building contingency plans and preparedness for a future rise in violence. Given the uncertainty around the peace process, continuing to augment the Mission’s early warn- ing and action capacities will be important. The benefits and limitations of mobility: The Mission has developed a robust capacity to deploy quick reaction forces and temporary operating bases (TOBs) across much of South Sudan, which has enabled it to play an important role in mitigating violence in some situations. Useful, small, nimble constellations of forces are very unlikely to ade- quately address the kinds of violence sporadically committed by local militia groups or large-scale mobilisation of forces, as witnessed in 2013 and 2016. Nevertheless, main- taining the current troop levels may be important in allowing the Mission to position itself for a potential rise in tensions over 2022-23. A risk-based approach to the city and surrounding areas of Malakal: The redesig- nation process has gone well so far, with no major incidents of violence related to the handover of the sites. The eventual redesignation of the PoC site at Malakal may prove the most difficult, given the elevated tension in the broader Malakal area. The Mission’s current decision not to proceed with redesignation is helpful in this regard, and future discussions should be guided by a broad-based understanding of the risks in Upper Nile State. Subnational conflict resolution: Some of UNMISS’ most effective engagements have been in addressing subnational conflict. The 2016 relapse into civil war demonstrated that localised forms of violence can spread quickly, contributing to much larger-scale fighting. Identifying ways to rapidly bolster the civilian presence in hotspot areas – potentially developing and resourcing temporary presences that allow for greater civilian accommodation – could have a beneficial impact. A resource and personnel increase around elections: UNMISS is already positioned to support the national elections and could use the process to amplify its broader role in the Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan (R-ARCSS). This will likely require an increase in resources and personnel in the 2022-23 period. In the lead up to the new mandate in 2022, the Security Council should be guided by the continuing assessment of the Mission leadership on the levels and kind of support that might be needed, including at national and subnational levels. A constitutional opening: The R-ARCSS envisages a new constitution in place prior to elections. A new constitution could be a major step forward, opening the door to much-needed power-sharing arrangements, a framework to address national-level rec- onciliation, and a centre-periphery relationship that allows for a much more equitable distribution of wealth. This could be a real opportunity for the UN to play a construc- tive role (especially given the deep knowledge of constitutional processes of the Special Representative of the Secretary-General (SRSG), Nicholas Haysom). Responsibility for inclusiveness: The success or failure of the constitutional and elec- toral processes will hinge largely on the extent to which the South Sudanese population views them as legitimate. Here, UNMISS’ work at the subnational level can play a vital role in increasing support for the peace process, including for governors’ forums and other local processes to facilitate ground-up engagement with the R-ARCSS. It would be useful for the Council to highlight this work and accompany it with a clear message to the R-ARCSS parties that they bear responsibility for implementing an inclusive approach to the constitution and elections. A return to state-building? While no one is seriously considering a complete return to a state-building mandate as in 2011, there may be a push by some Member States to include more capacity-building and support to state institutions in the upcoming man- date. The EPON report recommends caution in such deliberations: despite progress on the peace agreement, the South Sudanese Government is viewed with strong suspicion by many communities, especially those that were targeted during the war. Any capac- ity-building mandate should be careful to avoid being seen as “putting a finger on the scales” of a delicate inter-ethnic balance. Order from regional chaos: It is very unlikely that the Intergovernmental Authority on Development (IGAD) will play a robust or well-organised role in driving the peace process. Indeed, if current trends continue, the organisation may have even less capacity or focus on the R-ARCSS, further orphaning South Sudan at a time when political and operational progress is sorely needed. The African Union (AU) Peace and Security Council and the UN Security Council may need to revisit the roles and responsibilities allocated to the key players in this context, possibly identifying new areas for more direct support by the AU and UN. The constitutional and electoral processes offer an opening for such a discussion, and for a re-evaluation of how the broader international commu- nity may need to step into the gaps that exist among the regional players. Climate security: South Sudan is deeply affected by climate change, from the desertifi- cation that has driven herding communities further south over recent decades to increas- ingly erratic rainfall patterns that have led to the flooding of major rivers across the country. The 2021 UNMISS mandate recognises the role of climate change in driving risks. Far more resources and attention will be needed, if the UN is to play a meaningful role in meeting the climate security challenges. Humanitarian risks: The risks to humanitarian actors in South Sudan are worth men- tioning as an area of concern for the Security Council. There are reports of increased intimidation and even violence against humanitarian actors, risks which could increase in the lead up to elections. Given UNMISS’ mandate to facilitate humanitarian delivery, calls for the Mission to protect humanitarian actors may well grow. Women and youth: Continuing threats to women and children will require UNMISS to maintain and expand its protection work in these areas. Preliminary research also indi- cates a persistent threat of sexual violence against women, girls and boys, while young men are frequent targets of recruitment into violent groups. Greater consideration could be given to these dynamics in the upcoming Council deliberations, especially given UNMISS’ role in promoting more inclusive approaches to the peace process. Space for innovation and flexibility: One of the key lessons from the 2018 EPON report and today is that UNMISS is capable of significant innovation and flexibility within the mandates given to it thus far. A recurrent message from Mission leadership and experts consulted was not to impede UNMISS with overly prescriptive mandate language. Particularly at a potentially volatile period with uncertainty over the election process, allowing the Mission space to move resources where they are most needed will be very important.

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • FN
Screenshot 2022-06-02 at 16.15.30.png
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • FN