Foto: NTB/Scanpix

Chinese Anger Diplomacy (ANGER)

2021 - 2024 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Lar demokratier seg påvirke av offentlig kritikk fra Kina? ANGER tilnærmer seg dette spørsmålet ved å fokusere på Kinas bruk av «sinnediplomati» - offentlige og emosjonelt aggressive markeringer fra statlig nivå, som tilsvar på noe som oppfattes som fornærmende.

Et bredt spekter av stater og ikke-statlige organisasjoner, har i de senere år pådratt seg refs fra kinesiske embetsmenn og statlig media for å, inter alia, «fornærme det kinesiske folks følelser» eller å være «en tyggis under Kinas skosåle». Nylige eksempler inkluderer Danmark (for en avistegning), Australia (for å foreslå en gransking av koronavirusets opprinnelse), og den amerikanske basketball-ligaen NBA (for en tweet til støtte for opposisjonen i Hongkong).

Slik kritikk skiller seg fra normal diplomatisk kommunikasjon ved å være sterkt følelsesladet, og å bli spredt til en bred offentlighet. Mens alle stater til tider gir uttrykk for følelser i sin kommunikasjon, later det til at sinnediplomati som respons på antatte fornærmelser spiller en mer sentral rolle for Kinas utenrikspolitikk enn for andre stormakter, så som USA, Russland og EU.

Gitt Kinas inntreden som en verdensmakt, eksisterer det en bekymring for at denne formen for diplomati kan bidra til at demokratiske stater vil endre sin politiske opptreden. Men har slikt sinnediplomati egentlig en effekt? Bidrar det til å endre politikken hos dem kinesiske myndigheter utsetter for det? Benyttes sinnediplomati oftere mot enkelte demokratiske stater enn mot andre?

ANGERs forskning vil forklare når, og under hvilke vilkår, denne særegne diplomatiske strategien bidrar til å fremme, eller hemme, Kinas internasjonale innflytelse. Basert på teorier om følelsers innflytelse på internasjonal politikk, vil prosjektet i samarbeid med partnere ved Colombia University, King's College, NIAS og Universitet i Edinburgh, systematisk kartlegge de konkrete tilfellene av kinesisk sinnediplomati, og gjennomføre en komparativ analyse av virkningene disse har hatt på stater og ikke-statlige organisasjoner. Gjennom å granske hvordan innenrikspolitiske forhold påvirker hvilken effekt sinnediplomati har hatt i de ulike mottager-statene, søker ANGER å definere gjennom hvilke årsaksmekanismer sinnediplomati kan virke i demokratiske stater.

ANGER søker å; 1) systematisk beskrive Kinas bruk av emosjonelt ladet offentlig kritikk, 2) forklare variasjonen i hvordan demokratiske stater har reagert på slikt sinnediplomati, og 3) analysere hvorvidt dette diplomatiske virkemidlet bidrar til å fremme eller hemme kinesisk global innflytelse. Prosjektet vil dermed også bidra til de bredere debattene om stormaktskonkurranse, hegemoni, og Kinas innvirkning på det internasjonale diplomatiske systemet.

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR) under programmet UTENRIKS.