NATO frem mot Warszawa - Betydning for Norge og Norden

2016 (Avsluttet)
Publikasjoner fra NUPI
Dette prosjektet skal bidra med nye perspektiver og forståelser i det offentlige ordskiftet i Norge knyttet til sikkerhet, kollektivt forsvar og NATO. Leveransene er en serie på tre seminarer med tilknyttede Policy Briefs, kronikker og annen kommunikasjonsvirksomhet.

Tematikken på to seminarer vil være knyttet til prosessene i alliansen frem mot toppmøtet i Warszawa i juli 2016, mens ett seminar vil fokusere på den nordiske sikkerhetsdimensjonen, med vekt på Sverige og Finland og deres relasjon til NATO. Dette planlegges å gjøres i samarbeid med NATOs Public Diplomacy Division, Forsvarshögskulan i Stockholm, Centre for Military Studies ved Universitetet i København, Centre for War Studies ved Syddansk Universitet og University of Tampere, Finland.

Behovet for en økt offentlig forståelse av og diskusjon om Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske rammebetingelser er åpenbar. Rammebetingelsen ser ut til å være i rask endring som følge av Russlands krigshandlinger i Ukraina og generelt økt sikkerhetspolitisk spenning. Dette utfordrer NATO, EU og Vesten på flere punkter. Selv om NATO vedtok viktige endringer på Wales-toppmøtet i fjor kan man spørre seg om disse er tilstrekkelige – og nødvendigvis de rette tiltakene? Gjøres det nok i relasjonen mellom f.eks. EU og NATO når det gjelder den ikke-militære eller hybride og «grå» sidene av konfliktspekteret?

Samtidig går debattene høyt i Sverige og Finland om hvordan man best skal ivareta egen sikkerhet i dagens situasjon, og i hvilken grad NATO er en del av løsningen. For Norges del vil nordisk sikkerhet være viktig, samtidig som den ulike tilnærmingen til NATO vil legge tydelige begrensninger på det sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet i Norden. Men Sveriges og Finlands veivalg i årene fremover vil uansett ha direkte konsekvenser for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Dette er krevende diskusjoner på mange plan, som vil pågå i mange år fremover. Samtidig pågår det en nasjonal prosess med FDs langtidsmelding, det nylig avleverte fagmilitære innspillet til denne. Neste store milepæl i det transatlantiske sikkerhets- og forsvarspolitikken er NATO-toppmøtet i Warszawa i juli 2016. Skal Norge klare å tilpasse seg den løpende sikkerhetspolitiske utviklingen, vil det kreves kunnskap, en opplyst opinion og et godt nasjonalt debattklima. Det er viktig å sette disse temaene mer systematisk og proaktivt på agendaen i det offentlige ordskiftet. Vinklingene i media er også av og til unyanserte og bærer preg av begrenset kunnskap. Hovedspørsmål for studiene er:

· Er NATOs pågående prosesser (som vedtatt i Wales) tilstrekkelig for sikre et fungerende kollektivt forsvar i tilfelle krise eller konflikt?

· Hvordan kan Warszawa-toppmøtet bidra til fortsatt avskrekking og trygge sikkerhetspolitiske rammer, også mot ikke-militære og hybride trusler

· Hvordan er utviklingen av Sverige og Finlands forhold til NATO, og hvilken betydning har dette for Norge?

Følgende seminarer har blitt arrangert som del av dette prosjektet:

NATOs svar på den nye europeiske sikkerhetssituasjonen: Troverdig avskrekking eller symbolpolitikk?

 

Forventninger til NATO-toppmøtet i Warszawa: Gjør NATO de rette tingene – og gjøres de på riktig måte?

Nordisk sikkerhet under press

 

Andre ressurser:

Kronikk: NATO-toppmøte i opprørt hav (Karsten Friis, Aftenposten)

Formidlingssak: Forsker tror terror og usikkerhet vil prege NATO-toppmøte (Karsten Friis, Forskning.no)

Finansieringskilde

Finansiert av FD

Program

FD II årlige utlysning

Artikler

News

Foran NATO-toppmøtet i Warszawa

June 20, 2016

Kva truslar står NATO overfor? Og korleis vil NATO-toppmøtet handsame det nye tryggleikslandskapet?

Publikasjoner

Publication : NUPI Policy Brief
Publication : NUPI Policy Brief

Expectations for the Warsaw Summit: Conventional and nuclear responses to Russian belligerence

2016
This paper describes two aspects of the changed security environment. First, it discusses NATO’s response to the new threats on its eastern and southern ...
Publication : NUPI Policy Brief

More teeth for the NATO-Tiger How the Framework Nation Concept can reduce NATO’s growing formation – capability gap

2016
How can the Framework Nation Concept reduce NATO’s growing formation – capability gap?
Publication : NUPI Policy Brief

Can NATO’s new Very High Readiness Joint Task force deter?

2016
This Policy Brief is an extended version of an article that first published in the journal Atlantisch Perspeetief (39:6) under the headline ”NATO’s new ...